Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Ciencia política: Ciencia política
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia 40 C3
C6
C8
Seminario Actividades (consultas relacionadas con temáticas de especial complexidade, avaliación e debate ao redor da metodoloxía utilizada ou ao desenvolvemento xeral da actividade docente, ...), e das que se informará previamente ao alumnado. 20 C3
C6
C8
Debate Argumentación do alumnado sobre contidos da materia 10 C8
Lección maxistral Asistencia ás clases 0 C3
C6
Exame de preguntas de desenvolvemento O exame final consistirá nunha serie de preguntas, non máis de cinco, encamiñadas a verificar o grao de asimilación e aprendizaxe por parte do alumnado dos principais contidos da materia, e abarcando varios niveis de complexidade e profundidade (coñecemento, comprensión, aplicación, valoración...). 30 C3
C6
C8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado poderá elixir ser avaliado mediante o sistema de avaliación continua (AC), ou
alternativamente optar por unha proba de Avaliación Global (AG). A avaliación por defecto é a AC.
O alumnado poderá elixir AG segundo o procedemento e o prazo establecido polo centro. A elección
de AG supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de AC que resten
e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas que xa tiveron lugar.

AC. En caso de non renunciar á avaliación continua: a e b. en función da asistencia rexistrada nos partes de cada sesión e das probas realizadas cada sesión presencial nas seguintes probas: 1. Resolución de problemas (40%, cun 10% para cada unha delas; nota mínima 3 puntos sobre 4); 2. unha proba baseada nun seminario sobre a materia (un 20% de valoración sobre a nota total da AC; nota mínima 1 punto sobre 2); 3. unha proba de debate cunha valoración máxima do 10% sobre o total da AC (nota mínima 0,5 puntos sobre 1); c. A nota mínima para aprobado é o 5 da totalidade das probas de avaliación continua.
d. Non se consideran prácticas obrigatorias para a AC; e. Considerarase que o alumnado se ten presentado á avaliación continua cando se teña
presentado a algunha das probas/actividades de avaliación desta modalidade; f. Non se considera AC en segunda oportunidade.

EG en primeira oportunidade (convocatoria de febreiro I cuadrimestre/convocatoria de maio-xuño II cuadrimestre). O alumnado será avaliado mediante unha proba escrita final de 2 preguntas longas a escoller 1 (50% da nota da proba), e 4 preguntas cortas a escoller 2 (50% da nota da proba), cunha nota mínima de 5 sobre 10 para o aprobado na proba final.

EG na segunda oportunidade (convocatoria extraordinaria de xullo) e na convocatoria de Fin de Carreira, o alumnado será avaliado mediante unha proba escrita final de 2 preguntas longas a escoller 1 (50% da nota da proba), e 4 preguntas cortas a escoller 2 (50% da nota da proba), cunha nota mínima de 5 sobre 10 para o aprobado na proba final.

Recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre a
Avaliación, a calificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d2
4eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa ) 

As datas e horas das probas de AG (de primeira e segunda oportunidade) son as especificadas no
calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2023/24. En caso de
conflito ou disparidade entre as datas de exames, prevalecerán as publicadas na web da facultade,
http://fccee.uvigo.es/organizacion-docente.html.

A información sobre horarios/solicitude de titorías aparecerá na web do curso dentro da plataforma Moovi.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000