Guia docente 2024_25
Facultade de Bioloxía
Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Adquisición e comprensión de coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou *aplicación de ideas, a miudo nun contexto de innovación
  A2 Aplicación dos coñecementos adquiridos e resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados co seu área de estudo
  A3 Integrar coñecementos e emitir xuízos a partir de información incompleta ou limitada, incluíndo reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas asociadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  A4 Comunicar as conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados de forma clara e sen ambigüidades
  A5 Adquirir as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que será en gran parte autodirixido ou autónomo
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Análizar e síntetizar (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía)
  B2 Organizar e planificar todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas)
  B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnologías da información e as comunicacións
  B4 Planificar y elaborar estudios técnicos en biotecnología microbiana, vegetal y animal
  B5 Identificar problemas, buscar solucions e aplicalas nun contexto biotecnológico profesional ou de investigación
  B6 Comunicar oral y por escrito os plans e as decisions tomadas
  B7 Formular xuízos sobre os problemas éticos e sociais actuais e futuros que supón a Biotecnoloxía
  B8 Conseguir unha comunicación eficaz coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outras persoas sectores e medios
  B9 Traballar en equipo multidepartamental dentro da empresa
  B10 Traballar en contextos de sustentabilidade, caracterizados por: sensibilidade co medio ambiente e cara diferentes organizacións que o integran así como a concienciación polo desenvolvemento sostible
  B11 Razoamento crítico e profundo respecto á ética e á integridade intelectual
  B12 Adaptarse a novas situacións xurídicas, ou innovacións tecnolóxicas así como excepcionalidades asociadas a situacións de emerxencia
  B13 Aprendizaxe autónoma
  B14 Capacidade de liderado e coordinación
  B15 Sensibilización sobre a calidade, o respecto polo medio ambiente e o consumo responsable dos recursos e a recuperación dos residuos
Sinale C Código Habilidades
  C1 Saber buscar e analizar a biodiversidade de microorganismos, vexetais e animais así como seleccionar os de maior interese. biotecnolóxico (aplicado)
  C2 Ter unha visión integrada do metabolismo e do control da expresión xénica para abordar a súa manipulación
  C3 Coñecer as aplicacións biotecnolóxicas dos microorganismos, vexetais e animais e saber manipulalos para a súa aplicación biotecnolóxica
  C4 Dominar as técnicas de cultivo e enxeñería celular
  C5 Coñecer os principios da xenómica e da proteómica
  C6 Aplicar técnicas convencionais e instrumentais en biotecnoloxía, así como tecnoloxías como nanotecnoloxía e teledetección
  C7 Busca, obtén e interpreta información de bases de datos biolóxicas: xenómica, proteómica, transcriptómica e metabolómica e utilizar as ferramentas básicas da bioinformática
  C8 Coñecer os conceptos básicos do deseño e funcionamento dun biorreactor
  C9 Deseñar e executar un protocolo completo de purificación dunha molécula, orgánulo ou fracción celular
  C10 Deseñar, planificar, avaliar e optimizar sistemas de produción biotecnolóxica
  C11 Deseñar e xestionar proxectos baseados na biotecnoloxía
  C12 Xestionar os sistemas de control de calidade
  C13 Xestionar e traballar con garantías en calquera laboratorio biotecnolóxico do sector público ou privado
  C14 Ter unha visión integrada dos procesos de I+D+i desde o descubrimento de novos coñecementos básicos ata o desenvolvemento de aplicacións específicas deste coñecemento e introdución no mercado de novos produtos biotecnolóxicos
  C15 Deseñar unha investigación prospectiva de mercado para un produto biotecnolóxico
  C16 Analizar os aspectos financeiros do mercado biotecnolóxico
  C17 Buscar e obter información das principais bases de datos de patentes e elaborar o informe de solicitude para unha patente para un proceso biotecnolóxico
  C18 Coñecer e aplicar os aspectos éticos e legais que afectan ás distintas disciplinas relacionadas co Biotecnoloxía
  C19 Coñecer todos os aspectos legais no ámbito da Biotecnoloxía
  C20 Implantar sistemas de calidade e seguridade nos laboratorios e empresas de acordo coa normativa vixente
  C21 Identificar e utilizar recursos microbianos, vexetais e animais de interese biotecnolóxico, así como as súas aplicacións na industria alimentación e agricultura
  C22 Deseñar e controlar procesos produtivos nas industrias agroalimentaria e agropecuaria
  C23 Coñecer e aplicar as técnicas de análise de alimentos e as súas aplicacións
  C24 Coñecer as estratexias de produción e mellora dos alimentos por métodos biotecnolóxicos
  C25 Implantar procesos de control de calidade, control de puntos críticos e trazabilidade nas industrias agroalimentario
  C26 Coñecer as aplicacións da biotecnoloxía ao desenvolvemento sostible
  C27 dentificar problemas de contaminación ambiental e saber facer avaliacións de impacto ambiental
  C28 Aplicar las técnicas de detección y tratamiento de la contaminación ambiental
  C29 Aplicar técnicas de biorremediación e biorecuperación a ambientes contaminados
  C30 Utilizar as medidas de prevención e xestión da contaminación ambiental centradas no control de en si e a minimización dos seus efectos
  C31 Realización de auditorías de contaminación ambiental
  C32 Identificar os tipos de procesos moleculares e celulares xerais implicados nas patoloxías.
  C33 Diagnóstico molecular de enfermidades e terapias xénicas
  C34 Realizar técnicas de reprodución asistida en humanos e animais
  C35 Deseñar, desenvolver e producir vacunas e fármacos
  C36 Identificar os factores xenéticos responsables de respostas variables a fármacos, nutrientes e xenobióticos e saber realizalos no deseño de novos fármacos específicos
  C37 Realización de técnicas de bioloxía forense
  C38 Xerar e desenvolver ideas, converténdoas en algo novo para conseguir solucións concretas que transformen a vida e o seu entorno, e que as convertan na posta en marcha dunha empresa
  C39 Innovar continuamente, avaliando beneficios e riscos e dando novas ideas e formas de facer as cousas
Sinale D Código Competencias
  D1 Comprender o significado e a aplicación da perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos do coñecemento e na práctica co obxectivo de conseguir unha sociedade máis xusta e igualitaria
  D2 Comunicarse oralmente e por escrito en lingua galega
  D3 Sostibilidade e compromiso ambiental. Comprometerse coa sustentabilidade e o medio ambiente. Uso xusto, responsable e eficiente en recursos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000