Guia docente 2022_23
Facultade de Bioloxía
Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 CEC1.- Saber buscar e analizar a biodiversidade de microorganismos, plantas e animais, así como seleccionar os de maior interese biotecnolóxica (aplicada).
  CE2 CEC2.- Ter unha visión integrada do metabolismo e do control da expresión xénica para poder abordar a súa manipulación.
  CE3 CEC3.- Coñecer as aplicacións biotecnolóxicas dos microorganismos, plantas e animais e saber manipulalos de cara á súa aplicación biotecnolóxica.
  CE4 CEC4.- Coñecer e saber usar as técnicas de cultivo e a enxeñaría celular.
  CE5 CEC5.- Coñecer os principios da xenómica e a proteómica.
  CE6 CEC6.- Coñecer e saber aplicar en biotecnoloxía técnicas convencionais, instrumentais así como tecnoloxías como a nanotecnoloxía e a teledetección.
  CE7 CEC7.- Saber buscar, obter e interpretar a información das bases de datos biolóxicas: xenómicas proteómicas, transcriptómicas e metabolómicas e utilizar as ferramentas básicas da bioinformática.
  CE8 CEC8.- Coñecer as bases do deseño e funcionamento dun biorreactor.
  CE9 CEC9.- Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación dunha molécula, orgánulo ou fracción celular.
  CE10 CEC10.- Saber realizar o deseño, planificación, avaliación e optimización de sistemas de produción biotecnolóxicos.
  CE11 CEC11.- Deseñar e xestionar proxectos de base biotecnolóxica.
  CE12 CEC12.- Coñecer e saber aplicar os sistemas de control de calidade vixentes.
  CE13 CEC13.- Saber xestionar e traballar con garantías en calquera laboratorio biotecnolóxico do ámbito público ou privado.
  CE14 CEC14.- Ter unha visión integrada dos procesos de I+D+I desde o descubrimento de novos coñecementos básicos ata o desenvolvemento de aplicacións concretas deste coñecemento e a introdución no mercado de novos produtos biotecnolóxicos.
  CE15 CEC15.- Saber deseñar unha investigación prospectiva de mercado para un produto biotecnolóxico.
  CE16 CEC16.- Coñecer e analizar os aspectos financeiros que se están a expandir no mercado biotecnolóxico.
  CE17 CEC17.- Saber buscar e obter información das principais bases de datos sobre patentes e elaborar a memoria de solicitude dunha patente dun proceso biotecnolóxico.
  CE18 CEC18.- Posuír un amplo coñecemento dos aspectos éticos e legais que afectan ás diferentes disciplinas relacionadas coa biotecnoloxía.
  CE19 CEC19.- Coñecer todos os aspectos legais no ámbito da biotecnoloxía.
  CE20 CEC20.- Saber implantar os sistemas de calidade e seguridade en laboratorios e empresas de acordo coas normativas vixentes.
  CE21 CEO1.- Coñecer os recursos microbianos, vexetais e animais de interese biotecnolóxica, así como as súas aplicacións na industria alimentaria e agropecuaria.
  CE22 CEO2.- Coñecer, saber deseñar e controlar os procesos de produción nas industrias alimentaria e agropecuaria.
  CE23 CEO3.- Coñecer as técnicas de análise de alimentos e as súas aplicacións.
  CE24 CEO4.- Coñecer as estratexias de produción e mellora de alimentos por métodos biotecnolóxicos.
  CE25 CEO5.- Coñecer e saber implantar os procesos de control de calidade, control de puntos críticos e trazabilidade nas industrias agroalimentarias.
  CE26 CEO6.- Coñecer as aplicacións da biotecnoloxía ao desenvolvemento sostible.
  CE27 CEO7.- Coñecer a problemática da contaminación ambiental e saber facer avaliacións de impacto ambiental.
  CE28 CEO8.- Coñecer e saber aplicar as técnicas de detección e tratamento da contaminación ambiental.
  CE29 CEO9.- Coñecer e saber aplicar as técnicas de biorremedación e biorrecuperación de ambientes contaminados.
  CE30 CEO10.- Coñecer e saber empregar as medidas de prevención e xestión da contaminación ambiental enfocada ao seu control e á minimización dos seus efectos.
  CE31 CEO11.- Saber levar a cabo auditorías sobre contaminación ambiental.
  CE32 CEO12.- Coñecer os tipos de procesos moleculares e celulares de carácter xeral implicados en patoloxías.
  CE33 CEO13.- Saber realizar o diagnóstico molecular de enfermidades e terapia xénica.
  CE34 CEO14.- Coñecer e saber aplicar as técnicas de reprodución asistida en humanos e animais.
  CE35 CEO15.- Coñecer os procesos de deseño, desenvolvemento e produción de vacinas e fármacos.
  CE36 CEO16.- Coñecer os factores xenéticos responsables da resposta variable a fármacos, nutrientes e xenobióticos e saber aplicalos ao deseño de novos fármacos específicos.
  CE37 CEO17.- Coñecer e saber aplicar as técnicas de bioloxía forense.
  CE38 Xerar e desenvolver ideas, converténdoas en algo novo para conseguir solucións concretas que transformen a vida e o seu entorno, e que as convertan na posta en marcha dunha empresa
  CE39 Innovar continuamente, avaliando beneficios e riscos e dando novas ideas e formas de facer as cousas
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 CGI1.- Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
  CT2 CGI2.- Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
  CT3 CGI3.- Capacidade de xestión da información (con apoio das tecnoloxías da información e as comunicacións).
  CT4 CGI4.- Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
  CT5 CGI5.- Capacidade para identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
  CT6 CGI6.- Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
  CT7 CGI7.- Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que expón a biotecnoloxía.
  CT8 CGI8.- Capacidade para lograr unha comunicación eficaz coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outros sectores e medios de comunicación.
  CT9 CGIP1.- Capacidade de traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
  CT10 CGIP2.- Capacidade de traballo nun contexto de sustentabilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran, así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
  CT11 CGIP3.- Razoamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
  CT12 CGS1.- Adaptación a novas situacións legais ou novidades tecnolóxicas, así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
  CT13 CGS2.- Aprendizaxe autónoma.
  CT14 CGS3.- Liderado e capacidade de coordinación.
  CT15 CGS4.- Sensibilización cara á calidade, o respecto ambiental, o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000