Educational guide 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Tradución Multimedia
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Type CG Code General Competences
  CG1
  CG2
  CG3
  CG4
  CG5
  CG6
  CG7
  CG8
  CG9
  CG10
  CG11
  CG12
  CG13
  CG14
  CG15
  CG16
  CG17 17. Revisar criticamente diferentes versións-meta con especial atención á culturalidade dos destinatarios finais.
Type CE Code Specific Competences
  CE1 1. Coñecer en profundidade os modelos teóricos que se ocupan da tradución multimedia.
  CE2 2. Realizar procuras documentais para a tradución multimedia.
  CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares.
  CE4 4. Identificar e coñecer en profundidade os aspectos interculturais implicados.
  CE5 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas.
  CE6 6. Manexar as ferramentas tecnolóxicas máis relevantes para este tipo de tradución.
  CE7 7. Coñecer en profundidade e describir textos multimedia.
  CE8 8. Identificar problemas informativos nos devanditos textos.
  CE9 9. Aplicar protocolos de procura documental en procesos de tradución multimedia
  CE10 10. Utilizar as ferramentas tecnolóxicas pertinentes nas procuras documentais vinculadas a este tipo de tradución.
  CE11 11. Ser quen de ofrecer distintas solucións en atención á culturalidade dos destinatarios finais.
  CE12 12. Contar cun método crítico adecuado e fiable de revisión do produto final, con especial atención ás marcas culturais.
  CE13 13. Coñecer en profundidade diferentes modelos de análise cultural.
  CE14 14. Identificar e delimitar problemas informativos na tradución.
  CE15 15. Elaborar e comprobar hipóteses que expliquen os distintos problemas de tradución.
  CE16 16. Afondar no coñecemento da tradución multimedia e as súas estratexias.
  CE17
  CE18 18. Desenvolver unha metodoloxía sistemática de investigación da procura documental e dun protocolo de consulta terminolóxica para a tradución multimedia.
  CE19 19. Ser responsable de todas as solucións do texto traducido e ser quen de xustificalas.
  CE20 20. Deseñar, planificar e realizar un traballo de investigación.
  CE21 21. Dominar as habilidades de redacción dun traballo académico.
  CE22 22. Demostrar e aplicar o coñecemento da tradución multimedia e as súas estratexias.
  CE23 23. Identificar e delimitar problemas de tradución.
  CE24 24. Analizar de xeito crítico o TO e avaliar e empregar satisfactoriamente ferramentas terminográficas, lexicográficas e documentais, segundo a súa utilidade para a tradución multimedia.
  CE25 25. Aplicar unha metodoloxía sistemática de investigación da procura documental e un protocolo de consulta terminolóxica para a tradución multimedia.
  CE26 26. Ser responsable de todas as solucións do texto traducido e ser quen de xustificalas.
  CE27 27. Deseñar, planificar e realizar un proxecto de tradución multimedia.
  CE28 28. Asignar prioridades nas diferentes tarefas de tradución implicadas nun proxecto de tradución multimedia.
  CE29 29. Desenvolver e aplicar habilidades para o traballo en equipo.
  CE30 30. Coñecer en profundidade os conceptos básicos da localización de software.
  CE31 31. Coñecer en profundidade os tipos de obxectos localizables.
  CE32 32. Coñecer en profundidade o proceso de localización de software.
  CE33 33. Coñecer en profundidade as funcións dos participantes no proceso e as dinámicas profesionais do sector de localización de software.
  CE34 34. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas en localización de software.
  CE35 35. Adquirir práctica no proceso de localización de software.
  CE36 36. Coñecer en profundidade os conceptos básicos na localización de páxinas web.
  CE37 37. Coñecer en profundidade o proceso de localización de páxinas web.
  CE38 38. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas na localización de páxinas web.
  CE39 39. Coñecer en profundidade as dinámicas profesionais do sector de localización de páxinas web.
  CE40 40. Adquirir práctica no proceso de localización de páxinas web.
  CE41
  CE42 42. Coñecer en profundidade os elementos básicos do proceso de localización de videoxogos.
  CE43 43. Coñecer en profundidade as técnicas de transvasamento relacionadas coa localización dos videoxogos.
  CE44 44. Adquirir práctica no proceso de localización de videoxogos.
  CE45 45. Coñecer en profundidade a historia e evolución do subtitulado.
  CE46 46. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de subtitulado.
  CE47 47. Coñecer en profundidade as condicións laborais, as convencións de subtitulación e o discurso subtitulador e aprender a manexar o software de subtitulación.
  CE48 48. Coñecer en profundidade os problemas principais do subtitulado (xerais e específicos) e adquirir práctica no proceso de subtitulado.
  CE49 49. Coñecer en profundidade a historia e evolución da dobraxe.
  CE50 50. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de dobraxe.
  CE51 51. Coñecer en profundidade as condicións laborais, convencións de dobraxe e o discurso da dobraxe e aprender a manexar software de dobraxe.
  CE52 52. Coñecer en profundidade os principais problemas de tradución para a dobraxe (xerais e específicos) e adquirir práctica no proceso de dobraxe.
  CE53 53. Coñecer en profundidade a historia e evolución do voice over.
  CE54 54. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de voice over
  CE55 55. Coñecer en profundidade as condicións laborais e convencións do voice over e o seu discurso, e aprender a manexar software de voice over.
  CE56 56. Coñecer en profundidade os principais problemas do voice over (xerais e específicos) e adquirir práctica nesta modalidade.
Type CT Code Transversal Competences
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000