Educational guide 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Xéneros
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Valorarase a atención e a capacidade para intervir nas clases tras as intervencións do profesor, propondo ou rebatendo ideas, ou manifestando dúbidas ou dificultades de comprensión. Valorarase moito a participación nas clases. O alumnado semipresencial está exento de seguir presencialmente as sesións maxistrais, pero si ten a obrigación de seguir as sesións maxistrais nas gravacións que ofrece o profesor e das que informará oportunamente vía correo electrónico. 10 CB2
CB5
CG1
CG8
CG9
CE3
CE6
CE7
CE9
CE10
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Seminario Valorarase o resultado final do traballo de seminario: a seriedade e a capacidade crítica. Penalizarase o plaxio, e advírtese que o plaxio é un delito contra a propiedade intelectual e contra a propiedade industrial. O plaxio, ou copia intencional non declarada, en todo ou en parte, en calquera tipo de traballo ou exame, suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que é un plaxio non eximirá á persoa que plagie de responsabilidade legal. Dependendo da gravidade do plaxio, o profesor poderá interpor un recurso nos tribunais conforme aos dereitos establecidos na Lei 21/2014, de 4 de novembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, e a Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enjuiciamiento Civil. Todos os seminarios e traballos de aula, tanto orais como escritos, serán obxecto de avaliación. 10 CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG6
CG8
CG9
CE3
CE6
CE7
CE9
CE10
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
Presentación Valorarase a seriedade, o rigor, a orixinalidade e o uso dunha linguaxe adecuada, escrupulosamente correcto e preciso. Valorarase a calidade de ideas e o manexo dos coñecementos adquiridos en clase. O alumnado semipresencial está exento deste tipo de traballos. No seu caso, as probas correspondentes aos contidos deste tipo de traballos serán obxecto do exame final. 10 CB1
CB2
CB5
CG1
CG8
CG9
CE3
CE6
CE7
CE9
CE10
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Prácticas con apoio das TIC Todo o alumnado debe facer as prácticas correspondentes ás aulas de informática, porque só a través de uso destas tecnoloxías poderá preparar adecuadamente os contidos do curso. As prácticas en aulas de informática son absolutamente decisivas para o alumnado semipresencial, xa que a través destas prácticas recibirá a maior parte da información do curso. 10
Exame de preguntas obxectivas Todo o alumnado, tanto presencial ou de avaliación continua, como non presencial ou de avaliación final ou única, realizará obrigatoriamente o exame final, a través desta plataforma informática: https://mooc.campusdomar.es/courses/course-v1:UVigo+H11002+2017/about O exame final consiste en responder a un cuestionario ou test de 100 preguntas obxectivas. O alumnado deberá seleccionar a resposta correcta entre varias opcións posibles. O exame final debe facerse, como a totalidade de actividades deste curso, desde a pantalla informática do computador. O exame final será obxecto de puntuación, de modo que para superar o curso haberá de alcanzarse polo menos un 75% de respostas correctas. Alcanzada ou superada esta puntuación mínima requirida no exame final (75% de respostas correctas), a puntuación resultante terá un valor correspondente ao 60% do total no caso do alumnado presencial ou de avaliación continua. No caso do alumnado non presencial ou de avaliación final ou única, a puntuación do exame final será a definitiva. Non alcanzar no exame final unha puntuación mínima do 75% de respostas correctas supón suspender a materia no seguimento presencial ou de avaliación continua, desde o momento en que non se alcanza o 60% do total requirido na avaliación continua.

O baremo de puntuación é o seguinte:

Sobresaliente (10): 100 puntos.

Sobresaliente (9): entre 96 e 99,99 puntos.

Notable (8): entre 91 e 95,99 puntos.

Notable (7): entre 86 e 90,99 puntos.

Aprobado (6): entre 81 e 85,99 puntos.

Aprobado (5): entre 75 e 80,99 puntos.

Suspenso: entre 0,001 e 74,99 puntos.

Aviso importante: a nota final de referencia será a que figure na última columna de valoración decimal (non enteira ou ponderada), visible na plataforma informática, e resultante da media exacta, con numeración decimal, obtida tras a resposta a todas as preguntas. Non se tomará como referencia a numeración enteira, senón a numeración decimal, por razóns de precisión e de obxectividade.
O baremo de puntuación é o seguinte:

Sobresaliente (10): 100 puntos.

Sobresaliente (9): entre 96 e 99,99 puntos.

Notable (8): entre 91 e 95,99 puntos.

Notable (7): entre 86 e 90,99 puntos.

Aprobado (6): entre 81 e 85,99 puntos.

Aprobado (5): entre 75 e 80,99 puntos.

Suspenso: entre 0,001 e 74,99 puntos.

Aviso importante: a nota final de referencia será a que figure na última columna de valoración decimal (non enteira ou ponderada), visible na plataforma informática, e resultante da media exacta, con numeración decimal, obtida tras a resposta a todas as preguntas. Non se tomará como referencia a numeración enteira, senón a numeración decimal, por razóns de precisión e de obxectividade.
60
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL:

Recoméndase a todo o alumnado asistir á primeira clase do curso, e levar consigo preséntea guía docente da materia.

As clases e os exames levarán a cabo conforme ao establecido na guía docente, e conforme aos horarios e disposicións establecidos pola Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.

Os cambios de grupo non están permitidos, e non son legais, nin válidos, a menos que se presente un documento impreso e asinado polo Decanato da Facultade de Filoloxía e Tradución no que se autorice o cambio.

ASISTENCIA A CLASE:

A asistencia a clase non é obrigatoria. Nin sequera é necesaria, como se indicou anteriormente. Todos os contidos están dispoñibles en internet, incluída a realización do exame final, en leste enlace da Universidade de Vigo: https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo+H11002 2017/about

Tras a primeira clase, todo o alumnado debe rexistrarse o primeiro día do curso neste MOOC, pulsando en leste enlace, e cumprindo as normas relativas ao código da honra que se explicitan nesta guía docente: https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo H11002 2017/about

Tras a primeira clase, e tras rexistrarse no MOOC, cada alumno e cada alumna debe enviar ao profesor (maestro@uvigo.es) unha mensaxe de correo indicando o seu nome e apelidos completos, o curso ao que pertence, e o correo electrónico co que se matriculou no MOOC. Lémbrese que non é posible rexistrarse máis dunha soa e única vez no MOOC, e que non é posible cambiar NUNCA o correo electrónico do primeiro e único rexistro, so pena de incorrer nas ilegalidades que dispón a lei.

Está obrigado a asistir ao 80% das clases o alumnado que decida libremente seguir a avaliación continua e someterse a 8 exames orais, individuais e públicos, que terán lugar, cada dúas semanas, ao final de cada tema. Os exames poderán gravarse mediante rexistro audiovisual, sometido á Lei Orgánica de Protección de Datos en vigor. O alumnado que decida libremente acollerse á avaliación única está exento da asistencia a clase e de examinarse oralmente cada dúas semanas.

AVALIACIÓN:

A avaliación continua require a asistencia e presentación aos 8 exames orais, así como a súa realización en tempo e forma. A falta ou ausencia, polos motivos que sexan, a un só destes exames orais supón o paso automático á avaliación final para todos os efectos. Non haberá excepcións baixo ningún concepto.

A avaliación continua require a asistencia ao 80% das clases. A falta ou ausencia, polos motivos que sexan,a máis do 80% das clases supón o paso automático á avaliación final para todos os efectos. Non haberá excepcións baixo ningún concepto.

A asistencia aos exames orais implica a execución do exame oral: non se admite en tales sesións de exames a presenza de oíntes ou espectadores.

O profesor poderá rexistrar a asistencia presencial do alumnado que decida libremente seguir a avaliación continua, mediante a firma dun parte de asistencia, no que se fai constar nome e apelidos, DNI ou pasaporte e firma autógrafa. A falsificación deste parte constitúe un delito sancionado polas leis administrativas, civís e/ou penais.

O profesor constatará a ausencia ou presenza do alumnado nas clases, pero, por razóns legais de protección de datos, non é competencia, nin debe selo, do profesor, coñecer as razóns, causas ou incidencias polas cales o alumnado asiste ou non agarraches ás clases. O profesor non manterá comunicacións, de ningún tipo, sobre a vida privada do alumnado, nin sobre as razóns, causas ou incidencias que determinen a presenza ou ausencia do alumnado nas clases. O que ocorre fose da aula non é competencia do profesor. Esíxese non informar o profesor das razóns polas que se agarraches ou non ás clases.

En consecuencia, a avaliación será continua para o alumnado que asista presencialmente ao 80% das clases, o que implica non só presencia e asistencia, senón sobre todo a participación activa, intervencións adecuadas e pertinentes, e exposicións orais continuadas ao longo do curso.

A avaliación non será considerada como continua para o alumnado que non asista presencialmente ao 80% das clases.

A asistencia pasiva ás clases, a asistencia muda, sen intervencións orais nin exposición de traballos, especialmente nas clases prácticas, será obxecto de cualificacións negativas. Esíxese ao alumnado unha implicación e unha participación explícitas nas clases. Esíxese ao alumnado que expoña preguntas, dúbidas e cuestións relacionadas cos contidos da materia. Esíxese ao alumnado que interveña activamente nas clases. Valorarase moi negativamente a presenza pasiva, muda ou inactiva ás clases.

A presenza pasiva ou inactiva nas clases de forma continuada suporá a suspensión da avaliación continua, para todos os efectos, pois os resultados de tal avaliación continua serán nulos. O profesor notificará formalmente a este alumnado o seu cesamento como estudante en réxime de avaliación continua, e o seu paso ao réxime de estudantes que han de someterse á avaliación final, a través dunha mensaxe de correo electrónico remitido con copia á persoa que coordina o grao.

Esixirase ao alumnado o uso e manexo de novas tecnoloxías: internet, consulta de vídeos e conferencias gravadas en vídeo, así como outros materiais que serán obxecto de avaliación tras a súa exposición e referencia nas clases. Para iso, o alumnado haberá de rexistrarse obrigatoriamente nesta plataforma da Universidade de Vigo: http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/H11002/2017/about

O alumnado poderá renunciar á avaliación continua. Si renúnciase á avaliación continua, ou non se pode seguir a avaliación continua por algunha razón, o alumno/a alumna deberá informar diso ao profesor, ben ao comezo do curso, ben a partir do momento en que o alumno ou alumna decida abandonar a avaliación continua.

O alumnado non está obrigado a seguir a avaliación continua, xa que as clases deste profesor grávanse, en 24 horas están dispoñibles en internet, e todos os materiais, recursos, documentos docentes e información do curso remítese sempre e puntualmente á totalidade do alumnado vía correo electrónico. Por tanto, insístese en que non é obrigatoria a asistencia presencial ás clases. Así mesmo, o profesor está sempre dispoñible para o alumnado, dentro do horario e calendario laborais, a través de internet e correo electrónico.

A avaliación continua comprende:1) seguimento das sesións maxistrais e preguntas na aula sobre o contido de tales sesións (10%); 2) presentacións, exposicións, intervencións e avaliacións orais en clase (10%); 3) seminarios (10%); e 4) prácticas en aulas de informática (10%).

O exame final supón o 60% da cualificación para quen sigan a avaliación continua, é dicir, para o alumnado presencial.

O exame final supón o 100% da cualificación para quen NON sigan a avaliación continua, é dicir, para o alumnado NON presencial.

Os exames orais poderán gravarse mediante rexistro audiovisual, sometido á Lei Orgánica de Protección de Datos en vigor.

Os exames orais terán un valor ponderador, ben positivo, ben negativo, da nota obtida no exame final. En ningún caso un suspenso no exame final suporá a superación do curso, nin a obtención dun aprobado, aínda que os exames orais sexan positivos, ou moi positivos, en todo ou en parte. Un suspenso no exame final suporá un suspenso do curso.

A codificación ou valoración da puntuación do exame informático, tipo test, será a seguinte (sempre sobre sobre 100):

Sobresaliente (10): 100 puntos.

Sobresaliente (9): entre 96 e 99,99 puntos.

Notable (8): entre 91 e 95,99 puntos.

Notable (7): entre 86 e 90,99 puntos.

Aprobado (6): entre 81 e 85,99 puntos.

Aprobado (5): entre 75 e 80,99 puntos.

Suspenso: entre 0,001 e 74,99 puntos.

Aviso importante: a nota final de referencia será a que figure na última columna de valoración decimal (non enteira ou ponderada), visible na plataforma informática, e resultante da media exacta, con numeración decimal, obtida tras a resposta a todas as preguntas. Non se tomará como referencia a numeración enteira, senón a numeración decimal, por razóns de precisión e de obxectividade.

Nos casos de renuncia á avaliación continua, ou de imposibilidade de seguimento da avaliación continua, o alumno / a alumna será avaliado / avaliada mediante unha proba única, que consistirá nun exame tipo test (cun valor do 100% sobre a nota final), que se realizará a través desta plataforma informática: 

https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo H11002 2017/about

O alumnado está obrigado a realizar o exame final da materia a través da plataforma MOOC que se indicou para ese efecto. E está obrigado a facelo 1) desde a dirección de correo electrónico que figura oficialmente na súa matrícula na Universidade de Vigo; 2) co seu nome e apelidos oficiais, tal como figuran no seu pasaporte ou documento nacional de identidade en vigor; e 3), finalmente, no momento de rexistrarse no MOOC, ha de informar o profesor, por correo electrónico, de que se rexistrou de feito na plataforma MOOC, indicando o seu nome e apelidos oficiais e o seu propio correo electrónico. De non cumprir oficialmente con tales requisitos, a cualificación final, en calquera das convocatorias, será de non presentado / non presentada.

O exame final realizarase a través da seguinte plataforma informática

https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo H11002 2017/about

A plataforma para a realización do exame final estará aberta e dispoñible para a súa realización desde o comezo do curso até a data e hora sinaladas pola Facultade de Filoloxía e Tradución como data e hora límites do termo do exame. Cumprido o prazo establecido oficialmente pola Facultade de Filoloxía e Tradución, a plataforma pecharase, e a cualificación de cada alumno ou alumna quedará rexistrada.

O exame final supón o 100% da cualificación a partir da segunda convocatoria (xullo) incluída. O alumnado que suspenda a primeira convocatoria terá que repetir de novo o exame, e rexistrarse de novo na plataforma informática cun novo correo electrónico. O exame da segunda convocatoria realizarase durante o día e a hora sinalados para ese efecto pola Facultade de Filoloxía e Tradución.

EXAME DA CONVOCATORIA DE XULLO

O exame da convocatoria de xullo realizarase a través da seguinte plataforma informática, aberta exclusivamente durante a hora e o día sinalados para ese efecto pola Facultade de Filoloxía e Tradución: 

http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/H11002/2017/about

CÓDIGO DE HONRA E CONSECUENCIAS LEGAIS (CIVÍS E / OU PENAIS) no uso informático da plataforma da plataforma informática da Universidade de Vigo:

O alumnado debe prestar moita atención a estas disposicións, e non transgredirlas baixo ningún concepto, porque, de facelo, a súa acción poderá ser obxecto de consecuencias legais de tipo administrativo, civil e / ou penal.

Todo o alumnado rexistrado na plataforma certifica que seguirá o seguinte código de honra:

1. Rexistrareime utilizando unicamente unha conta (nunca máis dunha) e non permitirei que ninguén máis utilice o meu nome de usuario e/ou contrasinal. Non crearei unha conta de perfil falsa nin suplantaré a identidade de terceiros.

2. As miñas respostas ás actividades e exames serán o resultado do meu traballo como alumno de cada un dos cursos que realice.

3. Non facilitarei nin compartirei con ninguén as solucións de autoevaluacions, test, exames e/ou calquera outro tipo de actividade dos cursos das que dispoña (nin as xeradas por min, nin aquelas oficiais ás que poida ter acceso).

4. A miña participación nos debates será respectuosa e abstereime de realizar comentarios con contido difamatorio ou ameazador; que inclúa actividades ilegais ou que incite a outros a cometer ditas actividades; que infrinxa os dereitos de propiedade intelectual doutros, incluídos, pero non limitados a dereitos de autor, marcas ou segredos comerciais; que conteña linguaxe ou contido audiovisual obsceno; que nalgún modo dane a outros Usuarios ou visitantes; que viole en calquera modo a lexislación vixente de aplicación local, autonómica, nacional ou internacional; que ataque a vulnerabilidade de calquera sistema ou rede; que rompa ou eluda as medidas de seguridade; que interfira ou afecte a calquera Usuario, servidor ou rede, por exemplo, mediante o envío dun virus, spam, mensaxería masiva a calquera outro usuario, ao sitio, servizos, ou espazos dos cursos.

5. Este código de honra pode ser revisado e actualizado en calquera momento baixo o criterio da Universidade de Vigo e / ou do profesor, conforme ás Leis actuais do Estado Español. Todos os cambios realizados entrarán en vigor no mesmo momento no que sexan publicados, o que implica que, ao acceder á Plataforma, o usuario acepta as modificacións efectuadas que poderá consultar en todo momento neste apartado.

O incumprimento do código da honra, en calquera punto, supón a cualificación automática de suspenso na convocatoria nese momento vixente.

DISPOSICIÓNS FINAIS

O alumnado queda obrigado a ler con atención a guía docente, e a interpretar de forma correcta e coherente todas as informacións dadas polo profesor, tanto oralmente en clase como escriturariamente a través do correo electrónico, e a preguntar e consultar directamente ao profesor, en calquera momento, todas as súas dúbidas e cuestións respecto diso. Así mesmo o alumnado queda obrigado a non difundir falsos testemuños sobre as informacións dadas polo profesor, en clase, en tutorías ou por correo electrónico, nin atribuír ao profesor informacións que este non dea, proferido ou escrito de forma fehaciente e probada. O profesor poderá requirir en tales casos ao alumnado a documentación probatoria correspondente, a fin de verificar o fundamento das súas afirmacións, así como emprender accións legais contra quen, coas súas declaracións, poidan incorrer en presuntos delitos contra a honra, a intimidade e a propia imaxe do profesor (Art. 8.1, Constitución Española).

O alumnado queda obrigado a respectar as disposicións da guía docente, e absterase en todo momento de expor ou de esixir, a título persoal ou individual, e en prexuízo do resto do alumnado, ou de calquera persoas, solucións aos seus problemas particulares que violenten, transgredan ou quebranten o estipulado na guía docente, so pena de incorrer en presuntas irregularidades ou ilegalidades administrativas, sancionadas pola Lei en calquera supostos de posible corrupción administrativa, ao incorrer nas súas declaracións, escritos ou comunicacións dirixidas ao profesor en presuntos delitos de provocación e/ou indución á corrupción administrativa (Art. 18.1. do Código Penal e lexislación complementaria, edición actualizada a 11 de abril de 2016). O Código Penal (Art. 18.1) advirte que "a provocación existe cando directamente incítase [...] á perpetración dun delito".

Si algún alumno ou alumna expón a este profesor a comisión de actos que este profesor, no exercicio de administración pública, como funcionario do Estado, ten prohibido proporcionar, advírtese que tal alumno ou alumna será denunciado por tales feitos de forma inmediata e automática alí onde corresponda, con todas as consecuencias legais que isto supón.

Advírtese que se entende por corrupción administrativa o xénero de delitos que se cometen no exercicio dun cargo público e que se clasifican xuridicamente nos termos codificados pola Lei. En termos simples, corrupción administrativa é o abuso de poder público para obter e/ou xerar beneficios particulares.

Hai dúas categorías moi diferentes de corrupción administrativa: a primeira acontece cando os actos corruptos cométense "de acordo coas regras" e a segunda cando as operacións desenvólvense "en contra das regras". No primeiro caso, un funcionario está a recibir un beneficio de parte dun particular por levar a cabo algo que debe facer, segundo dispono a lei. No segundo caso, cométense actos de corrupción para obter servizos que o funcionario ten prohibido proporcionar.

O profesor fará uso do correo electrónico para comunicarse co alumnado con fins docentes, académicos e pedagóxicos, a efectos informativos, e segundo considéreo oportuno, de modo que o propio profesor non se obriga, en ningún momento, nin baixo ningún concepto, a responder a aqueles correos electrónicos do alumnado que, polas razóns que sexa, este profesor considere que non procede responder.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000