Educational guide 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Realización de exercicios e de problemas relacionados cos contidos da materia. 5 CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG7
CE1
CE2
CE5
CE8
CE17
CE19
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
Traballo tutelado Elaboración de pequenos traballos sobre diversos contidos do programa. 10 CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG7
CG8
CE1
CE2
CE5
CE8
CE17
CE19
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
Lección maxistral Asistencia para a preparación das diferentes probas e traballos, que incluirá os temas explicados e a súa aplicación práctica mediante exercicios e traballos 5 CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG7
CE1
CE2
CE5
CE8
CE17
CE19
CT1
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas sobre os contidos do programa. 60 CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG7
CE1
CE2
CE5
CE8
CE17
CE19
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de pequenas probas sobre diversos contidos do programa 10 CE8
CT1
Traballo Elaboración e presentación dalgún traballos sobre algún aspecto dos contidos do programa. 10 CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG7
CG8
CE1
CE2
CE5
CE8
CE17
CE19
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Convocatoria 1: na primeira edición de actas (xaneiro/maio), o
estudantado será avaliado ben mediante o sistema de avaliación continua, con asistencia a clase (é un dereito, non un deber) dun mínimo do 80% a través da
realización de exames, probas, exercicios, traballos, ben mediante o
sistema de avaliación única, que consistirá na realizacion dun exame en
data marcada polo calendario oficial aprobado en xunta de FFT. A última
proba do sistema de avaliación continúa coincidirá co exame oficial
marcado para o alumnado de avaliación única. Por problemas xustificados de conciliación ou enfermidade podería flexibilizarse a porcentaxe de asistencia a clase para alumnado presencial así como algunhas datas de exames e entrega de traballos para todo o alumnado.

Convocatoria 2:
na segunda edición de actas (xullo), o estudantado tanto de avaliación
continua coma única deberá realizar un único exame, en data marcada polo
calendario oficial aprobado en xunta de FFT, no que dea conta das competencias adquridas e do seu
coñecemento dos contidos da materia. Nesta convocatoria o estudantado examinarase só das partes que teña suspensas, sempre que non superen o
50% do total dos contidos. De se superar esta cifra, o estudantado debe
examinarse da totalidade dos contidos. En posteriores convocatorias,
cómpre recuperar a totalidade da materia.Por problemas xustificados de conciliación podería flexibilizarse a porcentaxe de asistencia a clase para alumnado presencial así como algunhas datas de exames e entrega de traballos para todo o alumnado

O alumnado semipresencial  debería asistir a un mínimo de tres clases e tres titorías, se ben a presencialidade (física ou en campus remoto) unicamente é necesaria para a realización de exames escritos ou orais. Este estudantado poderá
realizar as probas correspondentes ao sistema de avaliación continua ou
presentarse a un exame de avaliación única en data marcada polo
calendario oficial aprobado en xunta de FFT. Tocante a partes aprobadas
ou suspensas, aplícase o mesmo criterio indicado anteriormente para o
resto do estudantado e hanse ter en conta os problemas de conciliación cando estean xustificados.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000