Guia docente 2020_21
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación (*) Os estudantes han de realizar unha exposición sobre un tema en relación coa materia. Requírese preparación adecuada da mesma en función do asunto e o destinatario e presentación adecuada a un nivel académico.
10 CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE12
CE14
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CE33
CT2
CT10
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23
CT24
Resolución de problemas de forma autónoma Pertencen a este apartado os dous encargos de tradución que se han de realizar, un do ámbito xurídico-administrativo, outro do ámbito económico. 20 CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE11
CE12
CE14
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CE33
CT2
CT10
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23
CT24
Práctica de laboratorio O examen, que se realizará las datas oficiáis señaladas, consta de duas partes. Consistirá na tradución/adaptación/paráfrase de dous textos, un do ámbito xurídico-administrativo, outro, do ámbito económico. Se poden usar recursos electrónicos, salvo traductores automáticos ou correo electrónico. É necesario aprobar ambas partes para aprobar a materia. En todo caso, o examen se axustará en función dos requerimentos da materia e das características do curso, o cal se comunicará oportunamente. 70 CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE11
CE12
CE14
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CE33
CT2
CT10
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23
CT24
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En ocasións púidose constatar unha acentuada discrepancia entre o rendemento na aula dalgún estudante e a calidade dos correspondentes encargos de tradución ou o resultado do exame. En casos como este, o docente realizará calquera comprobacións pertinentes para poder valorar adecuadamente os coñecementos e capacidades do estudante.

Outros comentarios:

  1. Os envíos (traducións, prácticas, etc.) e as entregas, sexa en formato papel ou por correo electrónico, han de estar identificados nominalmente e sempre da mesma forma (apelidos, nome): aqueles que non o estean non se aceptarán nin se terán en conta.
  2. Dous ou máis faltas de ortografía (entre as que se inclúen os acentos) e/ou dous ou máis oracións carentes de sentido poden ser motivo de suspenso do exame. Cóntase tamén como erro grave a falta de coincidencia de sentido respecto ao orixinal, especialmente cando iso dáse de forma reiterada. A valoración dos exames e encargos obedece, emulando a práctica profesional, ás seguintes cualificacións: aceptado (igual ou maior de nota numérica 5), non aceptado (menor de 5), necesitado, para ser aceptado, de correccións (cando, sendo menor de 5, os erros non son graves, no caso dos encargos). Así pois, unha tradución, ou unha paráfrasis, aceptable é aquela cuxo contido responde esencialmente e en gran medida ao TO e que non presenta erros ortográficos, de concordancia, de puntuación, anacolutos ou oracións carentes de sentido. Unha tradución aceptable é aquela que responde as esixencias dun hipotético cliente, que paga por ela. En todo caso, valórase a tradución, ou paráfrasis, no seu conxunto, non por medio de "puntos" de dedución en relación cos erros.
  3. Os exames realizaranse nas datas oficiais previstas ao efecto. Se algún estudante non pode, por forza maior, participar na avaliación continua poderá presentarse a un único exame na data sinalada. A aqueles estudantes que opten pola avaliación continua respectaráselles as cualificacións parciais, isto é, aquelas que non son resultado do exame final. 
  4. Sobre a revisión dos exames: a revisión dos exames realizarase, salvo impedimento de forza maior, que haberá de acreditarse documentalmente, única e exclusivamente na data sinalada. A revisión consiste, como o seu nome indica, en repasar os fallos detectados no exame, contemplar as causas e sinalar posibilidades de mellora. En ningún caso entrarase nun "regateo" de fallos ou notas. Aquel/Aquela estudante que, feita a revisión, siga sen estar de acordo coa cualificación obtida ten á súa disposición as canles de reclamación previstos, dos cales se lle informará no Decanato. Non se atenderán, salvo en casos excepcionais e xustificados, requirimentos de revisións por medio de correo electrónico ou análogos.
  5. Sobre o desenvolvemento das clases: enténdese que as clases de universidade constitúen unha actuación intensa de aprendizaxe, individual e colectiva; por esta mesma razón, non se permite durante o desenvolvemento das clases a consulta de medios sociais a través de internet (WhatsApp, Facebook e semellantes) ou a consulta do correo electrónico; o/a estudante é libre de abandonar as clases no momento que desexe; por ese mesmo motivo, non se permite o estorbo do que se considera un normal desenvolvemento da aprendizaxe. Anímase, de forma especial, a que o/a estudante participe de forma activa no desenvolvemento do proceso de aprendizaxe, expresando as súas dúbidas e achegando comentarios. Especialmente benvida é a crítica construtiva, que pode ser todo o incisiva que se queira sempre que se manifeste de forma argumentada, respectuosa e educada, pois as saídas de ton non son admisibles nun ámbito universitario, calquera que sexa a causa ou quenquera sexa o destinatario das mesmas.
  6. Considérase que a guía docente da materia ten un carácter orientativo, pois a heterogeneinad dos cursos e, dentro destes, a variedade en coñecementos, habilidades e destrezas aconsella flexibilidade co fin de alcanzar da mellor maneira posible os obxectivos. Así pois, en función das circunstancias, o programa da materia pode sufrir ou experimentar cambios en calquera momento, os cales se comunicarán oportunamente.
Realizarase un exame de avaliación única en primeira convocatoria. Para superar a materia é necesario aprobar os dous apartados do exame, o xurídico-administrativo e o económico. O estudante examinarase de novo unicamente da parte non superada. O exame constará na tradución dun texto xurídico/administrativo e un texto de carácter económico. En canto ás competencias que se avalían, estas están relacionadas coa capacidade do estudante de comprender un texto de carácter administrativo/xurídico ou económico en alemán e de reproducir o mesmo de forma correcta en español.


O exame de xullo terá as mesmas características que o de maio.

Se sobrentiende que non está permitido copiar nin plagiar.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000