Educational guide 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

MODALIDADE NON PRESENCIAL:

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Mantéñense as metodoloxías pero aplicaranse utilizando as ferramentas virtuais proporcionadas pola Universidade de Vigo.

As titorías realizaranse utilizando as ferramentas virtuais proporcionadas pola universidade de Vigo.

Os contidos a impartir serán os mesmos.

A bibliografía será a recomendada na guía docente. Especial interese terán os recursos on-line como a plataforma Linkterpreting.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

Mantéñense as probas propostas cas mesmas porcentaxes tanto para a primeira convocatoria como para a segunda.


MODALIDADE MIXTA

Na modalidade mixta, unha parte do alumnado permanecerá na aula mentres que a outra parte seguirá a clase dun modo preferentemente síncrono, ou dun modo asíncrono si a ferramenta utilizada así o aconsella. As metodoloxías, a atención personalizada e a avaliación serán as mesmas tanto na modalidade mixta como presencial, mentres que os grupos e as quendas adaptaranse para cumprir coa normativa sanitaria.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000