Guia docente 2023_24
Facultade de Dirección e Xestión Pública
Máster Universitario en Dirección pública e liderado institucional
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance do coñecemento no campo da xestión pública a través dunha investigación orixinal
  B2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada
  B3 Capacidade de realizar reflexións e análises críticos sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  B4 Habilidade para recuperar e analizar información de diversas fontes
  B5 Habilidade de aplicar coñecementos adquiridos nun traballo concreto ou nun proceso de investigación
  B6 Habilidade para deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos innovadores no ámbito da xestión pública e das ciencias sociais en xeral
  B7 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) que permita o avance do coñecemento da xestión pública
  B8 Capacidade para resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidos relacionados coa xestión pública
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecer e aplicar a metodoloxía e deseño de investigación empírica nas ciencias sociais, así como as súas principais técnicas cualitativas e cuantitativas
  C2 Entender os fundamentos da xestión de información e documentación para o desenvolvemento, elaboración e defensa dunha investigación no ámbito das ciencias sociais
  C3 Coñecer os fundamentos da ética e da trasparencia nas institucións públicas
  C4 Coñecer os problemas asociados á práctica política nas democracias actuais
  C5 Coñecer o estado actual dos estudos en Ciencia política e da administración
  C6 Coñecer o funcionamento da UE e as súas principais políticas
  C7 Coñecer as principais paradigmas e enfoques teóricos tanto clásicos como actuais sobre dirección e xestión pública baixo unha perspectiva interdisciplinar, de forma sistemática e profunda
  C8 Coñecer as teorías actuais sobre liderado, fundamentalmente público
  C9 Proporcionar, no curso dunha investigación, unha perspectiva teórica novidosa para entender e explicar un fenómeno do ámbito da dirección e xestión pública
  C10 Coñecer os compoñentes e lóxica interna de cada unha das fases das políticas públicas, de forma exhaustiva
  C11 Xestionar e dirixir equipos de persoas seguindo os instrumentos proporcionados pola literatura especializada
  C12 Coñecer as fontes teóricas e estratexias de negociación como medio para alcanzar acordos
  C13 Coñecer o papel fundamental que desempeñan as persoas dentro dunha organización como suxeitos de coñecemento para alcanzar a súa excelencia
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria
  D2 Capacidade para comunicarse en lingua galega
  D3 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
  D4 Capacidade de argumentar e defender ideas en base a criterios científicos
  D5 Capacidade de crítica e auto-crítica
  D6 Capacidade de traballo en equipo interdisciplinar
  D7 Capacidade para comunicarse con expertos do mesmo campo e doutros campos afíns, así como con públicos non especializados
  D8 Habilidade de aprendizaxe autodirixido e traballo autónomo no campo das ciencias sociais
  D9 Compromiso pola calidade, o rigor, a responsabilidade e a honestidade no desenvolvemento do traballo así como nos seus resultados
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000