Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
 Materias
  Temas Actuais na Política Internacional: Globalización e Procesos de Integración
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Proba para avaliación de as competencias adquiridas que inclúe un ensaio sobre a segunda parte de a materia. 50 CB1
CE6
CT5
Resolución de problemas e/ou exercicios As e os estudantes realizarán unha actividade final. Consistirá na elaboración dun Glosario colaborativo. A actividade estará dirixida e supervisada polos
docentes responsables e toda a información relativa á mesma poderase
consultar en Faitic.
50 CB1
CG3
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
 • A información sobre as actividades
  avaliativas está dispoñible no espazo da materia en Faitic, baixo a
  etiqueta “Avaliación” de cada tema.
 • O alumnado terá opción a presentarse
  á convocatoria de xuño-xullo a partir da adaptación que de estas
  actividades realice o docente e cuxo contido será colocado na plataforma.
 • Para a superación
  desta materia é necesario a lectura e asimilación dos textos vinculados a
  cada tema localizados na plataforma Faitic.
 • Ademais dos textos, o/a estudante terá acceso (directo/cita) a unha bibliografía complementaria.