Guia docente 2024_25
Escuela de Ingeniería Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Ecoloxía forestal
   Contidos
Tema Subtema
0. ORGANIZACIÓN DO CURSO. Desenvolvemento da materia. Técnicas de avaliación do alumno: obxectivos e métodos da materia.
SECCIÓN I.

1. INTRODUCIÓN Á ECOLOXÍA.
Ecoloxía e ecoloxismo. O método científico. Ecosistema. Niveis de organización biolóxica e subdivisiones da Ecoloxía. O concepto de bosque. Bosques e plantacións: diferenzas e similitudes. O concepto de sustentabilidade. Servizos ecosistémicos. O problema demográfico (implicacións do crecemento humano para os recursos naturais). Introdución á economía ecolóxica, a pegada ecolóxica.
SECCIÓN II. O AMBIENTE

2. AXUSTE ENTRE OS ORGANISMOS E O AMBIENTE.
Adaptación vs. aclimatación. Selección natural. Ecotipos. Factores ecolóxicos: condicións e recursos. Tolerancia. Nicho. Lei do mínimo.
3. PRINCIPAIS FACTORES AMBIENTAIS E ADAPTACIÓN BIOLÓXICA. Efectos ecolóxicos da radiación solar (índice de superficie foliar, fotosíntesis, fototropismo, fotoperiodismo, morfoloxía). A temperatura e os organismos (limiar térmico, Q10, adaptacións). Humidade atmosférica (efecto Fhoen, interceptación, evapotranspiración, adaptacións). Efectos do vento sobre a vexetación (variabilidade, adaptacións, importancia forestal). Adaptacións ao lume.
SECCIÓN III. ECOLOXÍA DE POBOACIÓNS

4. DEMOGRAFÍA E DINÁMICA POBOACIONAL.
Concepto de poboación. Tamaño poboacional. Tipos de individuos. Crecemento poboacional. Ecuación fundamental da dinámica poboacional. Dinámica poboacional denso independente: modelo exponencial. Dinámica poboacional denso dependente: competencia intraespecífica, capacidade de carga, modelo loxístico, efecto Allee. Táboas de vida. Estrutura poboacional. Curvas de supervivencia.
5. EXPLOTACIÓN E CONTROL DAS POBOACIÓNS. Concepto de rendemento optimo. Modelos de explotación (as cotas fixas). Principios para a explotación das poboacións (regulación do esforzo de explotación, inestabilidade, explotación dunha porcentaxe, modelos dinámicos). A explotación dos bosques. Técnicas de control de pragas (obxectivos, control químico, control biolóxico, control xenético, control integrado).
6. INTERACCIÓNS (I): COMPETENCIA E DEPREDACIÓN. Diferenzas entre interaccións. Competencia intraespecífica. Competencia interespecífica. Tipos de competencia interespecífica. Modelo de competencia de Lotka e Volterra. Principio de exclusión competitiva. Coexistencia. Diferenciación de nicho. Modelo de Tilman: competencia por un ou máis recursos. Modelo de veciñanza. Caracterización dos depredadores: tipos. Modelo de depredación de Lotka e Volterra. Adaptacións do depredador (preferencia de dieta, respostas funcionais). Adaptacións da presa (morfolóxicas, químicas, de comportamento)
7. INTERACCIÓNS (II): MUTUALISMO E DETRITIVORÍA. Concepto de mutualismo. Tipos de mutualismo. Simbiose. Descomponedores: bacterias e fungos. Detritívoros vs. descomponedores. Detritívoros do chan. Detritívoros acuáticos. Papel relativo de microflora e detritívoros. Interaccións detritívoro-recurso (detritus vexetal, feces, carroña).
SECCIÓN IV. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DOS ECOSISTEMAS

8. A COMUNIDADE BIOLÓXICA.
Concepto. Cerrada ou aberta. Concepto de ecotono (tipos, efecto de bordo, ecotonos entre bosque e pradería). Propiedades emerxentes das comunidades: estrutura (variabilidade espacial e temporal, sistemas terrestres e acuáticos, causas). Bioma.
9. DIVERSIDADE Concepto e tipos de diversidade. Por qué conservar a biodiversidade? A medida da biodiversidade (índice de Shannon, diagramas de rango abundancia). Gradiente latitudinal de biodiversidade. Principais actividades forestais e o seu efecto sobre a biodiversidade. Técnicas para o mantemento da biodiversidade nas plantacións forestais. Principios da silvicultura ecolóxica. Certificación forestal
10. A SUCESIÓN ECOLÓXICA. Concepto de sucesión. Perturbación. Hipóteses históricas sobre a sucesión. Tipos de sucesión. Comunidade climácica (historia do concepto, características). Mecanismos involucrados na sucesión (colonización, competencia, facilitación, inhibición, cambios ambientais). Modelos sucesionales (Horn, Tilman). Cambios no funcionamento dos ecosistemas durante a sucesión. Exemplos de sucesións. Importancia da sucesión na explotación dos bosques.
11. PRODUCIÓN PRIMARIA. Concepto de ecosistema. Conceptos básicos(biomasa, produtor primario, produtividade primaria, produción primaria bruta e neta, respiración, produción secundaria, materia orgánica autóctona e alóctona). Organismos autótrofos. Tipos de fotosíntesis (plantas C3, C4 e CAM). Métodos de medida da produción primaria. Factores limitantes da produción primaria (comunidades terrestres e acuáticas). Variabilidade. Relación Produción: Biomasa en ecosistemas naturais. A produción dos ecosistemas forestais (factores que afectan á PPN dos bosques; PPN dos bosques e das plantacións monoespecíficas).
12. FLUXO DE ENERXÍA. Termodinámica. Niveis tróficos. Cadeas e redes tróficas. Pirámides ecolóxicas. Diagramas de fluxo de enerxía. Eficiencia (fotosintética, de consumo, de asimilación, de produción neta, ecolóxica). Cambios no funcionamento dos ecosistemas durante a sucesión. Efectos da explotación dos bosques sobre o fluxo de enerxía.
13. CICLOS DE MATERIA. Circulación dá materia. Ciclos biogeoquímicos (C, efecto invernadoiro, N, choiva aceda, P, eutrofización). Cambios non funcionamento dous ecosistemas durante a sucesión. Ciclos de elementos nos ecosistemas forestais
SECCIÓN V. ECOLOXÍA APLICADA.

14. CONTAMINACIÓN.
Definición. Tipos de contaminantes. Contaminación atmosférica: A choiva aceda, o buraco na capa de ozono. Contaminación das augas: Funcionamento dos sistemas acuáticos, eutrofización.
15. PRINCIPIOS BÁSICOS DA BIOLOXÍA DA CONSERVACIÓN. Número de especies que habitan o planeta. Valor das especies e ecosistemas (intrínseco, instrumental, peculiaridade). Procesos e causas de extinción (extincións históricas, efectos antrópicos). Xestión de ecosistemas. Factores sociais, económicos e políticos.Prácticas y seminarios
PRÁCTICAS DE LABORATORIO, SEMINARIOS E PRACTICAS CON AXUDAS DE TIC

1. MODELOS DE CRECEMENTO POBOACIONAL
Desenvolvemento de modelos matemáticos mediante programas de computador.
2. MÉTODOS DE TRABALLO EN ECOLOXÍA DE CAMPO I Poboacións sésiles, cuadrantes, transectos, tamaño mínimo de mostras.
3. MÉTODOS DE TRABALLO EN ECOLOXÍA DE CAMPO II Poboacións móbiles, método de captura-recaptura
4. DISTRIBUCIÓN DE POBOACIÓNS Tipos de distribucións, identificación de distribucións
5. ANÁLISE DE MOSTRAS DE ECOSISTEMAS FLUVIAIS DBO, índices biolóxicos
6. ESTADO ECOLÓXICO E DE CONSERVACIÓN Sistemas fluviais e sistemas terrestres
SAÍDAS DE CAMPO

1. ECOSISTEMAS DE BOSQUE
Medidas de diversidade
2. ECOSISTEMAS FLUVIAIS Estimas biolóxicas e de calidade da auga
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000