Guia docente 2023_24
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Transmitir, promover e desenvolver a cultura
  B2 Xerar redes sociais, contextos, procesos e recursos educativos e sociais
  B3 Intervir como mediador social, cultural e educativo
  B4 Coñecer, analizar e investigar os contextos sociais e educativos
  B5 Deseñar, implementar e evaluar programas e proxectos socioeducativos
  B6 Xestionar, dirixir, coordinar e organizar institucións e recursos socioeducativos
Sinale C Código Habilidades
  C1 Integrar criticamente os supostos teóricos, filosóficos, históricos, sociolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, culturais, políticos, lexislativos que están na base dos procesos de intervención socioeducativa
  C2 Estar capacitado/a para o diagnostico e a mediación na prevención e resolución de conflitos en condicións de desigualdade e crises en comunidades socioeducativas
  C3 Asumir e orientarse segundo valores de igualdade e de cidadanía democrática, e capacitar para a prevención e a mediación en casos de violencia nas súas diferentes manifestacións (simbólica, de xénero, laboral, escolar, sexual, étnica...)
  C4 Analizar e diagnosticar a realidade complexa que fundamenta o desenvolvemento dos procesos socioeducativos
  C5 Coñecer os fundamentos do deseño e uso dos medios, recursos e estratexias para a intervención socioeducativa e incorporalos nos diferentes ámbitos de acción socioeducativa
  C6 Comprender a traxectoria da educación social e a configuración do seu campo e identidade profesional, a nivel comunitario, estatal, europeo e internacional
  C7 Manexar con criterio métodos e estratexias de investigación cuantitativas e cualitativas, e aplicalas ás realidades socioeducativas
  C8 Potenciar estruturas e procesos de participación e acción comunitaria, aplicando programas e técnicas de intervención (dinámica de grupos, motivación, negociación e promoción da asertividade...)
  C9 Desenvolver programas e proxectos no contexto familiar e escolar
  C10 Desenvolver programas e proxectos no ámbito da educación especializada (menores, necesidades educativas especiais, centros de saúde, condutas adictivas, institucións penitenciarias, e persoas e colectivos en risco de exclusión...)
  C11 Organizar e administrar proxectos e servizos culturais, ambientais, de lecer e tempo libre
  C12 Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención socioeducativa no ámbito do desenvolvemento comunitario e cooperación ao desenvolvemento
  C13 Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención no ámbito cultural
  C14 Deseñar, aplicar e avaliar programas de educación permanente e de persoas adultas e anciás
  C15 Deseñar, aplicar e avaliar programas para a inserción social e laboral
  C16 Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación e avaliación sobre accións, procesos e resultados socioeducativos
  C17 Dominar as metodoloxías de dinamización social e cultural
  C18 Ter capacidade para potenciar as relacións interpersoais, desenvolver habilidades de comunicación interpersoal, solidariedade e empatía
  C19 Administrar, coordinar e supervisar entidades, equipamentos e grupos, en función de diferentes contextos e necesidades
  C20 Asesorar na elaboración e aplicación de plans, programas, proxectos e actividades socioeducativas
  C21 Asesorar e/ou acompañar a persoas e/ou grupos en procesos de desenvolvemento socioeducativo
  C22 Estar comprometido coa calidade de actuación e moverse de acordo cos principios deontolóxicos do/a educador/a social
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de análise e síntese
  D2 Planificación e organización
  D3 Comunicación oral e escrita na/s lingua/s materna/s con apertura a outros códigos lingüísticos, en especial, as linguas cooficiais na comunidade galega
  D4 Utilización das TIC no ámbito de estudo e contexto profesional
  D5 Xestión da información
  D6 Resolución de problemas e toma de decisións
  D7 Dominio de metodoloxías e técnicas educativas, dinamizadoras de asesoramento e orientación
  D8 Capacidade crítica e autocrítica
  D9 Capacidade para integrarse e comunicarse con expertos doutras áreas e en distintos contextos
  D10 Recoñecemento e respecto de a diversidade e multiculturalidade
  D11 Habilidades interpersoais
  D12 Compromiso ético
  D13 Autonomía na aprendizaxe
  D14 Adaptación a situacións novas
  D15 Creatividade
  D16 Liderado
  D17 Iniciativa e espírito emprendedor
  D18 Apertura á aprendizaxe ao longo de toda a vida
  D19 Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional
  D20 Orientación á calidade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000