Educational guide 2023_24
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Socioloxía do consumo e identidades culturais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Avaliación continua mediante 4 traballos de comentarios de texto (autor/a, contexto da obra, resumen cas ideas principais e comentario crítico persoal), cada un deles sobre un dos catro bloques de temas teóricos da materia expostos na aula, os cales se entregarán en Moovi nunha data preestablecida. A avaliación continua tamén se baseará na observación da participación do alumnado na aula. 40 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C7
D1
D3
D8
D10
D13
D15
D19
D20
Debate Debates e discusión ordenadas na aula en torno as temáticas tratadas durante o curso 10 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C7
D1
D3
D8
D10
D13
D15
D19
D20
Presentación Exposición na aula e ante os compañeir@s do traballo práctico do proxecto de investigación. Se valorará a sistematización da información, a claridade expositiva, o uso de TICs e a capacidade didáctica de trasmisión de contidos. 10 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C7
D1
D3
D8
D10
D13
D15
D19
D20
Proxecto Realización dun traballo práctico consistente nun proxecto de investigación sobre consumo de carácter grupal por equipos de ata 5 alumn@s por proxecto. Terá que presentarse públicamente na aula e entregarse a súa versión final en Moovi na data que estableza previamente o profesorado, ou entregalo en papel impreso na data do exame.
(Excepcionalmente poderá ser un traballo individual, pero previamente terá que se acordalo co profesorado).
40 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C7
D1
D3
D8
D10
D13
D15
D19
D20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da Facultade no espazo "datas exames".

O alumnado da modalidade de avaliación Continua terá que asistir polo menos ao 80% das clases para ser avaliado nesta modalidade. Será necesario obter polo menos un 4 sobre 10 puntos en cada un dos dous tipos principais de avaliación: no traballo tutelado (parte teórica) e no traballo do proxecto de investigación sobre consumo (parte práctica). É dicir, mínimo de 4 puntos na avaliación dos catros traballos de comentarios de texto (parte teórica) e un mínimo de 4 puntos na avaliación do traballo do proxecto de investigación de consumo (parte práctica), para poder sumar as notas dos dous tipos de avaliación e así establecer a nota final da materia. Se se aprobase só unha parte e entre as dúas partes non se sumase o aprobado, gardarase a nota da parte aprobada para a 2ª oportunidade-convocatoria de xullo, onde o alumnado terá que facer un exame sobre a parte non aprobada (preguntas de contido teórico ou práctico da materia, dependendo da parte da materia a recuperar).

O alumnado da modalidade de avaliación Non Continua deberá examinarse na data oficial do exame da 1ª oportunidade-convocatoria mediante unha proba escrita de preguntas que terá dúas partes diferenciadas: a) preguntas pechadas (tipo test) e abertas (desenvolvemento) sobre o contido teórico e b)  preguntas abertas (desenvolvemento) sobre a parte práctica de metodoloxía e elaboración dun proxecto de investigación sobre consumo.

A parte da materia (teórica ou práctica) superada na 1ª oportunidade-convocatoria, non será obxecto de avaliación na 2ª oportunidade-convocatoria de xullo, considerándose, por tanto, como aprobada inicialmente, aínda que terá que examinarse da parte da materia non aprobada na 2ª oportunidade-convocatoria de xullo para poder obter o aprobado final da materia no curso académico correspondente.

O alumnado (avaliación Continua e Non Continua) que suspenda ou non se presente á 1ª oportunidade-convocatoria deberá que ir á 2ª oportunidade-convocatoria de xullo e terá que realizar unha proba escrita de preguntas sobre a materia. O exame terá dúas partes diferenciadas: a) preguntas pechadas (tipo test) e abertas  (desenvolvemento) sobre o contido teórico e b) preguntas abertas sobre a parte práctica de metodoloxía e elaboración dun proxecto de investigación.

En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social, esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000