Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Xeografía para mestres
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Presentación do traballo realizado acorde ás pautas propostas.
Os resultados de aprendizaxe esperados son:
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico
- Adquirir os coñecementos e a comprensión para deseñar e xustificar programacións docentes
- Manexo dos Tics de forma adecuada ás necesidades e niveis da Educación Infantil
15 CB1
CB3
CB4
CG2
CG3
CG11
CE29
CE36
CE39
CE41
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT9
CT13
Estudo previo Participación en clase e na plataforma de teledocencia.
Os resultados de aprendizaxe esperados son:
- Adquirir coñecementos e comprensión dunha área relevante do currículo de Educación Infantil
- Adquirir os coñecementos e a comprensión para deseñar e xustificar programacións docentes
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico
- Ampliar a formación cultural
5 CB1
CB3
CB4
CG11
CE24
CE29
CE36
CE41
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT13
CT15
Resolución de problemas Presentación dos traballos realizados na aula (comentarios, reflexións, análises).
Os resultados de aprendizaxe esperados son:
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico
- Elaborar e avaliar recursos para o ensino e a aprendizaxe xeográficos
- Manexo dos Tics de forma adecuada ás necesidades e niveis da Educación Infantil
- Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
10 CB1
CB3
CB4
CG11
CE24
CE29
CE36
CE41
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT13
CT15
Exame de preguntas de desenvolvemento Tres probas teóricas sobre os conceptos básicos e contidos do temario.
Os resultados de aprendizaxe esperados son:
- Adquirir coñecementos e comprensión dunha área relevante do currículo de Educación Infantil
- Adquirir os coñecementos e a comprensión para deseñar e xustificar programacións docentes
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico
- Ampliar a formación cultural
35 CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CE36
CE37
CE41
CE44
CT1
CT2
CT3
CT8
CT13
CT22
Resolución de problemas e/ou exercicios Tres probas prácticas sobre aspectos tratados no temario.
Os resultados de aprendizaxe esperados son:
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico
- Elaborar e avaliar recursos para o ensino e a aprendizaxe xeográficos
- Adquirir os coñecementos e a comprensión para deseñar e xustificar programacións docentes
35 CB1
CB3
CB4
CG11
CE13
CE34
CE36
CT1
CT3
CT7
CT8
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación detallada tanto para o alumnado asistente como para o non asistente.

As probas teóricas e prácticas, os traballos de aula, tutelado e demais actividades serán liberatorias. No exame final (oficial) faranse as partes que queden pendentes, no seu caso. En caso de non realizar as actividades, ou non realizar as probas correspondentes, faranse todas no exame final (oficial). Para obter un aprobado na cualificación final é CONDICIÓN NECESARIA superar as probas teóricas e prácticas. A realización das demais actividades por si soas, aínda que numericamente o permitan, non será suficiente para conseguir o aprobado final. Da mesma maneira, o aprobado da parte teórico-práctica non bastará para o aprobado final sen a realización e superación das demais actividades. 


As probas teóricas e prácticas non se compensarán entre si de cara á nota final; é preciso aprobar as tres partes de maneira independente. Os contidos teórico-prácticos de cada proba serán os seguintes: na primeira, os do bloque 1; na segunda, os do bloque 2; na terceira, os do bloque3.  

Ás probas parciais teórico-prácticas só se poderán presentar aqueles alumnos que entregasen unha ficha debidamente cuberta dentro do primeiro mes.

De non ter superada a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de xullo. Nesta segunda convocatoria, xullo, e demais convocatorias extraordinarias, deberá facerse un exame global da materia. Non se conservarán as notas de eventuais partes aprobadas. Soamente se conservarán, en caso de realizarse na aula, as cualificacións das actividades das clases B. De non realizar estas actividades, deberán realizarse nese exame.


Todo o alumnado, asista ou non ás aulas, ten dereito a ser avaliado (mediante un exame ou no modo que se estableza na guía docente). As mesmas condicións de avaliación xerais rexen para aqueles alumnos que, por algunha razón, non poidan asistir regularmente a clase.

As datas oficiais dos exames pódense consultar na páxina web da Facultade no espazo exames.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000