Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Educación: Organización do centro escolar
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se susciten
CE12 Promover e colaborar en accións dentro e fóra da escola, organizadas por familias, concellos e outras institucións con incidencia na formación cidadá.
CE20 Valorar a importancia da estabilidade e a regularidad na contorna escolar, os horarios e os estados de ánimo do profesorado como factores que contribúen ao progreso armónico e integral dos estudantes.
CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
CE26 Saber analizar os datos obtidos, comprender críticamente a realidade e elaborar un informe de conclusións.
CE27 Situar a escola infantil no sistema educativo español, no contexto europeo e no internacional.
CE29 Valorar a importancia do traballo en equipo
CE30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
CE31 Coñecer a lexislación que regula as escolas infantís e a súa organización.
CE32 Valorar a relación persoal con cada estudante e a súa familia como factor de calidade da educación.
CE59 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma.
CE64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
CE66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Lideranza
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
CT21 Motivación pola calidade
CT22 Sensibilidade por temas ambientais
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000