Guia docente 2022_23
Facultad de Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Socioloxía: Socioloxía da educación
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na primeira infancia.
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela no estudantado.
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
CE1 Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no periodo 0-6, no contexto familiar, social e escolar.
CE4 Recoñecer a identidade da etapa e as súas características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociais, afectivas.
CE10 Crear e manter lazos de comunicación coas familias para incidir eficazmente no proceso educativo.
CE11 Coñecer e saber exercer as funcións de titor/a e orientador/a en relación coa educación familiar.
CE12 Promover e colaborar en accións dentro e fóra da escola, organizadas por familias, concellos e outras institucións con incidencia na formación cidadá.
CE13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sostenible.
CE14 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar.
CE23 Comprender que a observación sistemática é un instrumento básico para poder reflexionar sobre a práctica e a realidade, así como contribuír á innovación e a mellora en educación infantil.
CE24 Dominar as técnicas de observación e rexistro.
CE25 Abordar análise de campo mediante metodoloxía observacional utilizando tecnoloxías da información, documentación e audiovisuais.
CE26 Saber analizar os datos obtidos, comprender criticamente a realidade e elaborar un informe de conclusións.
CE27 Situar a escola infantil no sistema educativo español, no contexto europeo e no internacional.
CE28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas innovadoras en educación infantil.
CE29 Valorar a importancia do traballo en equipo
CE30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
CE31 Coñecer a lexislación que regula as escolas infantís e a súa organización.
CE36 Coñecer a metodoloxía científica e promover o pensamento científico e a experimentación.
CE37 Adquirir coñecementos sobre a evolución do pensamento, os costumes, as crenzas e os movementos sociais e políticos ao longo da historia.
CE43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
CE48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
CE62 Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro.
CE63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
CE64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
CE66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
CE67 Estas competencias, xunto coas propias do resto de materias, quedarán reflectidas no Traballo de Fin de Grao que compendia a formación adquirida ao longo de todas as ensinanzas descritas.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun contexto internacional
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Liderado
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
CT21 Motivación pola calidade
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000