Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Arte e turismo cultural
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Saídas de estudo Valoración da preparación e participación activa do alumnado nas saídas de estudo programadas fora da aula.
Con elo o alumno dará conta dos seguintes resultados de aprendizaxe:
Desarrollar a sensibilidade para apreciar os valores do patrimonio cultural, a necesidade da súa conservación e protección, e a necesaria armonización coas actividades turísticas.
Desarrollar iniciativas para a análise e interpretación dos aspectos máis relevante do patrimonio cultural para incentivar a actividade turística.
20 A2
A4
B6
B9
C3
C4
C10
C15
Traballo tutelado Na súa avaliación considerarase os seguintes criterios: singularidade, complexidade do tema de estudo, metodoloxía aplicada, bibliografía e recursos en Internet, claridade e orixinalidade expositiva.
Con elo o alumnado dará conta dos seguintes resultados de aprendizaxe:
Desarrollar as capacidades para a elaboración e presentación de traballos monográficos de investigación en materia turística, individual ou colectivos, basados en fontes e bibliografía específicas.
Capacidade para a interpretación dos productos patrimoniais relacionados coa actividade turística, dende unha perspectiva metodolóxica múltiple.
30 A1
A3
A4
B7
B8
B9
B10
C3
C4
C9
Resolución de problemas e/ou exercicios Valorarase a estructuración de ideas xunto coa precisión e claridade expositiva.
Con elo o alumno dará conta dos seguintes resultados de aprendizaxe:
Coñecemento dos principais recursos patrimoniais e a súa relación co territorio, susceptibles de incentivar a actividade turística.
30 A1
A2
A3
A5
B8
B9
C3
C4
Presentación Valoración da capacidade de planificación de rutas turísticas 20 A2
A3
A4
B7
B8
B9
C3
C4
C10
C15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Aqueles estudantes que elixan ser
avaliados mediante a modalidade de “avaliación global" deberán
comunicalo ao profesorado responsable da materia no prazo de 31 días hábiles
dende o inicio de cada cuadrimestre (artigo 19.4 do Regulamento sobre a
avaliación, a calificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe
do estudantado
 da Universidade de Vigo).

Todos os estudantes matriculados na materia teñen dereito a realizar os exames finais (Artigo 12 do Regulamento de Estudantes da Universidade de Vigo). O estudante deberá cumplir os requisitos mínimos de presencialidade necesarios para a avaliación continua. Así mesmo deberá acudir ás probas que o docente dispoña como imprescindibles.Aqueles alumnos/as que non poidan acollerse á modalidade presencial serán avaliados dos contidos do programa da materia mediante unha proba escrita que suporá un 70% da nota final, e un traballo obrigatorio que representará o 30% restante. Na segunda convocatoria, os estudantes realizarán un exame sobre os coñecementos teóricos da materia, consistente nunha proba escrita de resposta corta, conservando o profesor as calificacións das restantes actividades feitas.As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro. En caso de conflito ou disparidade entre as datas dos exames, prevalecerán assinaladas na páxina web da FCETOU.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000