Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Linguas estranxeiras para o turismo IIB: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades. 25 CB1
CG1
CT3
CT5
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os alumnos deben responder de maneira directa e breve en base aos coñecementos que teñen sobre a materia 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CT3
CT5
Práctica de laboratorio Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. Estas probas serán orales e escritas 30 CB1
CG1
CE14
CE15
CT3
CT5
Traballo Os alumnos deberán realizar un glosario bilingüe correspondente a cada unha das unidades do programa 20 CB1
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CT3
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na primeira convocatoria os alumnos deberán asistir a
clase para beneficiarse da avaliación contínua (con máis de 3 faltas
sen xustificar perderase o dereito a avaliación continua) que consistirá
na recollida de tarefas e actividades de clase ou casa (30%), 2
controis durante o cuatrimestre (50%, mínimo 5) e a entrega dun glosario
bilingüe (20%). Para a avaliación contínua, será necesario comprar o
método de lingua que se utiliza en clase (Le Français en contexte:
tourisme. Edición: Maison des langues, 2014) e traelo a diario.

Aqueles alumnos que non superen a materia durante o
curso terán que presentarse ao exame final escrito (80%, mínimo un 5) e
entregar o glosario (20%). Tamén poderán presentarse ao examen final
aqueles alumnos que desexen subir nota.

Na segunda
convocatoria os alumnos deberán presentar o glosario (20%) que
corresponda a cada unha das unidades do temario e realizar un exame
final  da materia (80%, mínimo un 5).

As datas e horarios das probas de
avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de
probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro. En
caso de conflito ou disparidade entre as datas dos exames, prevalecerán as
sinaladas na páxina web da FCETOU.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000