Educational guide 2021_22
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Estatística
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada por * COVID-19, a Universidade establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución a determinen segundo criterios de seguridade, saúde e responsabilidade , e garantir a docencia nun ámbito non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, cando é obrigatorio, o desenvolvemento do ensino dun xeito máis áxil e eficiente, como se sabe con antelación (ou con moita antelación) por parte dos alumnos e profesores a través da ferramenta DOCNET

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Manteríanse todas as metodoloxías pero intensificaríanse as seguintes:
* Resolución de problemas de forma autónoma
* Prácticas a través de TIC
* Estudo previo


* Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
En todos os casos, os estudantes poderán expor dúbidas sobre a materia ao profesor a través das ferramentas habilitadas na plataforma de teledocencia (MOOVI) ou Campus Remoto

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non se realizarán modificacións nos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Enlaces a vídeos públicos de universidades españolas e estranxeiras.=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Só se adaptará a avaliación si se evalou de maneira presencial menos dun 60% da nota final.
En caso de modificarse, as probas restantes servirán para que o alumno obteña unha puntuación máxima de 5 ptos. (sobre 10). Todo aquel alumno que non chegue a
esa nota ou que queira obter unha nota superior deberá optar pola avaliación Non continua.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000