Guia docente 2023_24
Facultade de Dereito
Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense
 Materias
  Práctica Civil II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Estudo de casos en clase e debate de conclusións. Exposición e debate de actividades propostas. Valorarase a asistencia e participación activa e regular do estudante nas actividades desenvolvidas no seminario. 25 B1
B4
B5
B8
C1
C2
C4
C5
C9
D2
D6
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse preguntas tipo test para analizar o grao de comprensión do contido da materia. 35 B1
B4
C1
C4
D2
Estudo de casos Realizarase unha proba práctica sobre a base das actividades realizadas ao
longo do curso, na que os estudantes deberán demostrar que adquiriron
as competencias da materia.
40 B5
B8
C2
C5
C9
D2
D6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. Primeira oportunidade (maio/xuño):

O estudante debe elixir entre un sistema de avaliación continua ou a realización dun exame final.

a) Avaliación continua:

Para poder optar polo sistema de avaliación continua, o estudante deberá asistir, polo menos, a un 80% das clases. O sistema de avaliación continua consistirá en:

 
1.- A asistencia e participación activa nas clases presenciais, que representa o 25% da calificación final.

 
2.- Realización dun exame, que representa o 75% da calificación final, pero ten que ser superado cun 4 sobre 8, para que se some o 25% da avaliación continua. O devandito exame constará de dous partes:
a) Un exame tipo test, que representa o 35% da calificación final. 

b) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da calificación final.

 
A data e a hora do exame da primeira oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Máster para o presente curso académico.

b) Exame final:

O estudante que non se someta ao sistema de avaliación  continua ou que quede excluído do mesmo realizará un exame. Este exame representa o 100% da calificación da materia.

O exame constará de tres partes:

1) Un exame tipo test, que representa o 35% da calificación final.

2) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da calificación final.

3) Exposición e defensa pública do caso práctico, a efectos de avaliar a adquisición das competencias da materia, nas mesmas condicións que o estudante que se acolleu ao sistema de avaliación continua. Esta proba representará o 25% da calificación final.

A data e a hora do exame da primeira oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Máster para para o presente curso académico.

2. Segunda oportunidade (xullo):

a) Avaliación continua:

O estudante que se someteu ao sistema de avaliación continua conservará a nota que obtivo no mesmo. Nestes casos, o exame, representa o 75% da calificación final, pero ten que ser superado cun 4 sobre 8, para que se some o 25% da avaliación continua.

Devandito exame constará de dous partes:

1) Un exame tipo test, que representa o 35% da calificación final.

2) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da calificación final.

b) Exame final:

O estudante que non se someteu ao sistema de avaliación  continua ou que quedara excluído do mesmo realizará un exame. Este exame representa o 100% da calificación da materia. O exame constará de tres partes:

1) Un exame tipo test, que representa o 35% da calificacion final.

2) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da calificación final.

3) Exposición e defensa pública do caso práctico, a efectos de avaliar a adquisición das competencias da materia, nas mesmas condicións que o estudante que se acolleu ao sistema de avaliación continua. Esta proba representará o 25% da calificación final.

A data e a hora do exame da segunda oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Máster para o presente curso académico.

OUTRAS INDICACIÓNS

As cualificacións se *publicarÃ*n na plataforma interna ou aula virtual oficial da *Universidade de Vigo, con acceso limitado ao profesorado da materia e ao alumnado matriculado. De resultar preciso, por motivos excepcionais, modificar ou concretar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales modificacións se publicarán no mesmo soporte telemático. 


No caso de que sexa necesario realizar a un ou varios estudantes calquera das probas en data distinta das previstas no cronograma ou no calendario oficial, podrá substituírse por un exame oral sobre o contido obxecto de avaliación.   

En todos os casos, as probas realizadas permitirán avaliar os resultados de aprendizaxe.

As titorías do profesorado universitario poden consultarse no perfil docente da Uvigo (http://masteravogacia.webs.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/) e as do profesorado profesional se concertarán previa cita.

 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000