Guia docente 2023_24
Facultade de Dereito
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
 Materias
  Dereito: Teoría do dereito
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Práctica de laboratorio Probas de carácter periódico destinadas a valorar a correcta comprensión e aplicación dos contidos da materia, a análise e o razoamento críticos.
Para superar a materia será preciso acadar nas probas una nota media de 5 puntos nesta parte da asignatura.
A avaliación desta parte da materia está dirixida a adquisición do resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente
30 A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C7
C8
C33
C34
D1
D2
D3
D4
D5
Observación sistemática Avaliación periódica das intervencións e capacidade de exposición, debate, comprensión e razoamento crítico na aula.
A avaliación desta parte da materia está dirixida a adquisición do resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente
10 A3
A4
B3
B4
C7
C33
Exame de preguntas obxectivas Probas obxectivas dirixida a provocar a lembraza da aprendizaxe previa. Poderá consistir na realización dunha pregunta loga, de varias preguntas curtas e/ou nunha proba tipo test.
Realizaranse dúas probas probas parciais, de carácter xeral e da forma previamente descrita, ao longo do cuadrimestre.

Cada proba terá un valor do 30% e para superar a materia será necesario acadar en cada unha das probas un mínimo de 5 puntos.Con esta metodoloxía avalíase o resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente.
60 A1
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C7
C8
C33
C34
D1
D2
D3
D4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  PARA  ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS: Parte teórica e parte práctica: para superar a materia de Teoria do Dereito será necesario aprobar tanto a parte teórica como
a parte práctica. As probas están especificadas nos apartados anteriores, así como os resultados de aprendizaxe que se deben adquirir coa materia:

Requisitos para superar a avaliación continua: 

a) Parte teórica: superar cada una das probas obxectivas de avaliación e asistencia ao 80% das clases.

b) Parte práctica:

-Que a media das probas realizadas sexa de 5 puntos.

-Asistencia ao 80% das clases.

Unha vez superado o prazo dun mes, desde o comezo do curso académico,
habilitarase un prazo de 10 días hábiles para que o alumnado matriculado manifeste,
formalmente, a súa intención de acollerse ao sistema de avaliación continua

2.CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS.  Avaliación de competencias para os/as alumnos/as que
non se sometan á avaliación continua: proba obxectiva teórica (60%) e proba práctica (40%) consistente nun
exame final da materia que abarca contidos teórico-practicos. As competencias que deben adquirir os estudantes e os resultados de aprendizaxe son as descritas no primeiro apartado. Para superar a materia de Teoria do Dereito será necesario aprobar tanto a parte teórica como
a parte práctica

3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA.  A adquisión de
competencias na segunda oportunidade avaliarase a través dunha proba
obxectiva consistente nun exame final de cada unha das partes nas que se divide a materia. Nas devanditas probas avaliaranse as competencias non adquiridas previamente así coma os resultados de aprendizaxe vinculados ás mesmas.

As datas, horarios e lugar de realización das probas de avaliación das diferentes convocatorias serán os sinalados no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2023-2024 e documentación concordante.

As cualificacións publicaranse na plataforma interna ou aula virtual oficial da Universidade de Vigo con acceso limitado ao profesorado da materia e ao estudantado matriculado.

De ser necesario, por motivos excepcionais, precisar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales  precisións publicaranse no mesmo soporte telemático.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000