Educational guide 2024_25
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito administrativo II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Avaliarase a capacidade das/os estudantes para responder oralmente preguntas e probas obxectivas orais que o profesor vaia suscitando ao longo da súa exposición e outras dinámicas participativas. Valorarase a participación do estudante, o seu interese e o esforzo por levar a materia ao día. A mera asistencia non valórase.
Resultados de aprendizaxe: Alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións da parte especial do Dereito Administrativo, manexar con soltura o sistema de fontes da materia obxecto de estudo e resolver problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo.
30 A1
A2
A3
A4
A5
B3
B4
C16
C17
D1
D3
D5
Estudo de casos (AVALIACIÓN CONTINUA) Analizaranse casos e formularán cuestións e outras dinámicas de grupo. Valorarase a participación do estudante, o seu interese e o esforzo por levar a materia ao día.

Resultados de aprendizaxe: Alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións da parte especial do Dereito Administrativo, manexar con soltura o sistema de fontes da materia obxecto de estudo e resolver problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo.
30 A1
A2
A3
A4
A5
B3
B4
C16
C17
D1
D3
D5
Exame de preguntas de desenvolvemento (EXAME FINAL) Os estudantes terán que desenvolver por escrito en varias liñas ou parágrafos preguntas curtas (de corte teórico e/ou práctico), podendo utilizar textos legais.

Resultados de aprendizaxe: Alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións da parte especial do Dereito Administrativo, manexar con soltura o sistema de fontes da materia obxecto de estudo e resolver problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo.
40 A1
A2
A3
A4
A5
B3
B4
C17
D1
D3
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. AVALIACIÓN CONTINUA

Para os estudantes que opten por avaliación continua, o 40% da cualificación deriva dun exame oral (art. 20.1.a Regl. 18-4-2023) final sobre o conxunto da materia, e a puntuación restante deriva da participación activa do estudante nas actividades académicas (art. 20.1.d Regl. 18-3-2023) en clases en grupo grande (30%) ou en clases en grupos medianos (30%), cos seguintes mecanismos correctores:

1º.- No caso de que a avaliación da participación activa sexa inferior á cualificación do exame, non se valorará en prexuízo do estudante a cualificación da participación activa.

2º.- Para que a participación activa poida despregar efectos favorables sobre a avaliación do estudante, a cualificación do exame debe ser superior a 4 puntos sobre 10.

A presenza física dun estudante en clase non é mérito algún (a mera asistencia nin se valora nin se controla; non se esixe un número mínimo de asistencias). O simple feito de asistir a clase non é unha actividade que reflicta ningunha actitude nin aptitude do alumno nin favorable nin desfavorable en termos académicos ou intelectuais, nin achega absolutamente ningún dato relevante que sirva para avaliar nin competencias nin habilidades nin o coñecemento e madurez alcanzado respecto dos contidos da materia -que é do que se trata, en definitiva-. En consecuencia, asistir a clase por si só NON SE VALORA. O que si se valora na avaliación continua é a asistencia activa (asistencia + participación de calidade).

Valorarase positivamente en avaliación continua a disposición voluntaria dos alumnos para efectuar lecturas ou traballos complementarios titorizados polo profesor, así como a participación voluntaria en actividades académicas presenciais complementarias (art. 20.1.b e c Regl. 18-4-2023).

Nos traballos que eventualmente formen parte da avaliación continua, os estudantes poderán utilizar ferramentas de IA de acordo con as seguintes premisas:

1ª.- Deberán ao final do traballo indicar as ferramentas de IA que utilizaron.

2ª.- Xunto a cada ferramenta explicarán o tipo de uso concreto que fixeron dela.

3ª.- Deberán respectar as indicacións máis restritivas que, no seu caso, prevexa o/a profesor-a responsable.


2. AVALIACIÓN GLOBAL 

O 100% da cualificación deriva dun exame oral sobre o conxunto da materia (art. 21.1.a Regl. 18-4-2023)


3. ASPECTOS COMÚNS PARA A AVALIACIÓN CONTINUA E A AVALIACIÓN GLOBAL 

a) Non se poderá aprobar a materia en caso de actuacións do estudante contrarias aos deberes contidos nos apartados b, c, d e e do art. 13.2 do R.D. 1791/2010, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario. Iso sen prexuízo da posibilidade adicional de poñer tales feitos en coñecemento dos órganos competentes para os efectos da posible determinación de responsabilidade disciplinaria.

b) Restará puntos o uso por parte do estudante dunha linguaxe oral ou escrita con deficiencias gramaticais, semánticas ou ortográficas.

c) O art. 19.4 do Regulamento sobre a avaliación, a cualificación e a calidade dá docencia e do proceso de aprendisaxe do estudantado desta Universidade preceptúa que: 

A elección dá modalidade de avaliación global correspóndelle a cada estudante, que poderá levala a cabo, durante vos prazos e ou procedemento establecido polo centro. A elección dá modalidade de avaliación global supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose dás actividades dá modalidade de avaliación continua que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera dás probas que xa tiveron lugar”.

Por tanto, se algún estudante desexa, en consonancia co citado precepto regulamentario, elixir expresamente a modalidade de avaliación global e renunciar á avaliación continua (a pesar de que nesta materia, como xa se explicou, a avaliación continua serve só para mellorar, non para empeorar a cualificación do exame), poderá facelo unha vez superado o prazo dun mes, desde o comezo do cuadrimestre, habilitarase para iso un prazo de 10 días hábiles para deixar constancia a través da plataforma Moovi.


4. ESPECIFICACIÓNS SOBRE OS EXAMES FINAIS 

Queda prohibido en exames presenciais o uso de calquera tipo de dispositivo eléctrico ou electrónico; calquera dispositivo deberá permanecer apagado e fóra do alcance do estudante. O incumprimento por parte dun/unha estudante desta regra supoñerá o suspenso cunha cualificación de "0" puntos, sen prexuízo das posibles medidas disciplinarias que resulten pertinentes. 

- Primeira opción (maio)/ segunda opción (xullo) / Fin de carreira 

O exame será escrito con respostas curtas (de corte teórico e/o práctico) e durante o mesmo poderanse consultar textos legais de acordo con as instrucións facilitadas polo profesor. en fin de carreira, a cualificación depende soamente do exame


5. OUTROS ASPECTOS 

- SALVO INSTRUCIÓN EN CONTRARIO DO PROFESOR, Os ESTUDANTES NON PODERÁN UTILIZAR EN CLASES NINGÚN APARELLO ELÉCTRICO Ou ELECTRÓNICO; CALQUERA TIPO DE APARELLO DE TALES CARACTERÍSTICAS DEBERÁ PERMANECER APAGADO E FÓRA DA VISTA DO ESTUDANTE. SALVO PERMISO EXPRESO EN CONTRARIO QUEDA PROHIBIDO GRAVAR POR CALQUERA MÉTODO A IMAXE E/Ou O SON DOS PROFESORES EN CLASES PRESENCIAIS Ou VIRTUAIS. 

- Nos exames valorarase o logro dos "resultados previstos na materia" plasmados na guía docente, tales como alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións da parte xeral do Dereito Administrativo, manexar con soltura o sistema de fontes da materia obxecto de estudo e resolver problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo.

- As cualificacións publicaranse na plataforma interna ou aula virtual oficial da Universidade de Vigo con acceso limitado ao profesorado da materia e aos estudantes matriculados. De ser necesario, por motivos excepcionais, modificar ou precisar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales modificacións ou precisións publicaranse no devandito soporte telemático.

- As titorías poderanse solicitar con cada docente por correo-e; salvo causa de forza maior debidamente xustificada, as titorías serán sempre PRESENCIAIS.

- Para dúbidas concretas con contidos da materia, o estudante debe poñerse en contacto co/a profesor-a que os explicou. Para cuestións xerais, poden dirixirse ao profesor que estea a explicar materia nese momento, quen, en caso de ser necesario, dará traslado ao coordinador da materia. - Os delegados de curso poden dirixirse directamente ao coordinador da materia (Roberto Ou. Bustillo Bolado) no correo-e rbustillo@uvigo.es

- As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado para cada curso académico pola Xunta de Facultade e publicadas na sua web institucional. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000