Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Hidroloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliación dos coñecementos adquiridos mediante probas orales ou escritas. RA1 40 CE29
CE51
CT3
Seminario Calidade das memorias de seminarios.

Resultado de aprendizaxe RA1
20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE29
CE51
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Prácticas de laboratorio Puntualidade e dedicación ao traballo. Calidade do traballo de laboratorio, calidade das anotacións de resultados experimentais e observacións. Calidade da memoria de prácticas.

Resultado de aprendizaxe RA1
5 CB3
CB4
CG2
CE29
CE51
CT3
CT8
Prácticas de campo Puntualidade e dedicación ao traballo. Calidade do traballo de campo, calidade das anotacións de resultados experimentais e observacións de campo. Calidade da memoria de prácticas

Resultado de aprendizaxe RA1
15 CB3
CB4
CG2
CE29
CE51
CT3
CT8
Resolución de problemas de forma autónoma Evaluación da exactitude, precisión e calidad de exposición dos resultados dos problemas.

Resultado de aprendizaxe RA1
20 CG1
CG2
CE29
CE51
CT1
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Convocatoria ordinaria (1ª edición)


A nota final será a suma ponderada das
cualificacións obtidas nas distintas probas. En concreto, cada unha das probas
de:


Seminario,


• Prácticas de laboratorio,


• Prácticas de campo,


• Resolución autónoma de problemas


só poderán contribuír á suma cando a cualificación alcance polo menos o 30% da súa cualificación
máxima.

Convocatoria
de xullo (2ª edición)
: a avaliación terá os mesmos criterios que os
considerados na convocatoria ordinaria (1ª edición).


Consistirá nunha proba de avaliación dos
coñecementos adquiridos na lección maxistral que contribuirá cunha ponderación
do 40% da nota final, á que as cualificacións obtidas nas probas de:


• Seminario,


• Prácticas de laboratorio,


• Prácticas de campo,


• Resolución autónoma de problemas


Cada unha destas catro probas só poderá contribuír á
suma cando a cualificación alcance polo menos o 30% da súa cualificación
máxima.


O alumno poderá engadir as probas do traballo de
seminario e as prácticas que non superasen o 30% da nota na primeira
convocatoria.

Convocatoria
de fin de grao:
só consistirá nun exame no que se avaliará a adquisición
das competencias en todas as probas e contribuirá co 100% da cualificación.


O alumno ten que estudar este suxeito un comportamento
responsable e honesto. Considerarase inadmisible calquera forma de fraude (é
dicir, copia e / ou plaxio) dirixida a falsificar o nivel de coñecemento ou
destreza acadado polos estudantes en calquera tipo de proba, informe ou
traballo deseñado para este propósito. Esta conduta fraudulenta será sancionada
coa firmeza e rigor establecidas pola normativa vixente.


Os estudantes con obrigacións laborais,
coincidindo co horario presencial e unha vez xustificados, terán que asistir a
titorías de adaptación do traballo e a temporalización ás devanditas obrigas.


Exames


- Fin de Grao: 11 de setembro de 2020 ás 16:00
horas.


- 1ª edición: 28 de maio de 2021 ás 10.00 horas


- 2ª edición: 6 de xullo de 2021 ás 10.00 horas


En caso de erro no transcrición das datas do
exame, as válidas serán as aprobadas e publicadas oficialmente no taboleiro de
anuncios e na páxina web do Centro.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000