Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Cambio climático
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Proposta de resolución de casos prácticos e exercicios plantexados nos seminarios

RESULTADO DO APRENDIZAXE EVALUADO: RA1.
40 CB3
CG1
CG2
CT4
CT5
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Evaluación dos principais conceptos da asignatura 60 CB3
CB4
CE3
CE10
CE22
CT1
CT3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

É obrigatoria a asistencia as clases maxistrais e especialmente aos seminarios en caso de docencia presencial.

É obrigatoria s asistencia as clases maxistrais e especialmente aos seminarios ós que o alumno poida acudir de forma presencial en caso de docencia mixta (online/presencial).

A materia está dividida en dous bloques nos que é necesario ter un 4.5 como míinimo en cada bloque para superar a materia. Dentro de cada bloque os alumnos deben ter superadas as dúas partes da mesma, tanto as probas de resposta curta como a presentación e realización de traballos e actividades individuais de seminarios cun 5. 

Os alumnos que por causa xustificada non poidan asistir as metodoloxias docenntes da asignatura deben xustificalo adecuadamente o comezo do curso. A avaliación realizarase con traballos complementarios que proporá o/a profesor/a segundo o caso.

Exames:

Fin Carreira: 23/09/2021 16:00 h
Fin bimestre: 21/01/2022 10:00 h
Convocatoria de Xullo: 08/07/2022 16:00 h

En caso de erro na transcrición das datas dos exames, as
válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e
na web do Centro.
Convocatoria de xullo: o 60% da nota corresponderá a un exame con preguntas sobre o temario e o 40% restante será a nota que sacara nos seminarios e que se lle guardará ata esta convocatoria.


Convocatoria fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin de carreira
será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000