Educational guide 2019_20
E. U. de Profesorado de E.X.B. 'María Sedes Sapientiae'
Grao en Educación Primaria
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Type CG Code General Competences
  CG1
  CG2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
  CG3 Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar
  CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
  CG5 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela, resolver problemas de disciplina e contribuir á resolución pacífica de conflitos. Estimular e valorar o esforzo, a constancia e a disciplina persoal nos estudantes
  CG6 Coñecer a organización dos colexios de educación primaria e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Desempeñar as funcións de titoría e de orientación cos estudantes e as súas familias, atendendo as singulares necesidades educativas dos estudantes. Asumir que o exercicio da función docente ha de ir perfeccionándose e adaptándose aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
  CG7 Colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno social. Asumir a dimensión educadora da función docente e fomentar a educación democrática para unha cidadanía activa
  CG8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
  CG9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
  CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
  CG11 Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribúa ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural
  CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación primaria e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
  CE7
  CE8
  CE9
  CE10
  CE11
  CE12
  CE13
  CE14
  CE15
  CE16
  CE17
  CE18
  CE19
  CE20
  CE21
  CE22
  CE23
  CE24
  CE25
  CE26
  CE27
  CE28
  CE29
  CE30
  CE31
  CE32
  CE33
  CE34
  CE35
  CE36
  CE37
  CE38
  CE39
  CE40
  CE41
  CE42
  CE43
  CE44
  CE45
  CE46
  CE47
  CE48
  CE49
  CE50
  CE51
  CE52
  CE53
  CE54
  CE55
  CE56
  CE57
  CE58
  CE59
  CE60
  CE61
  CE62
  CE63
  CE64
  CE65
  CE66
  CE67
  CE68
  CE69
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Capacidade de análise e síntese
  CT2 Capacidade de organización e planificación
  CT3
  CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
  CT5
  CT6 Capacidade de xestión da información
  CT7
  CT8 Toma de decisións
  CT9 Traballo en equipo
  CT10
  CT11 Traballo nun contexto internacional
  CT12 Habilidades nas relacións interpersoais
  CT13 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
  CT14 Razoamento crítico
  CT15 Compromiso ético
  CT16 Aprendizaxe autónoma
  CT17 Adaptación a novas situacións
  CT18 Creatividade
  CT19 Lideranza
  CT20 Coñecemento doutras culturas e costumes
  CT21 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT22 Motivación pola calidade
  CT23
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000