Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.G.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Proceso lecto-escritor: desenvolvemento, alteracións, avaliación e tratamento
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
CE4 Identificar dificultades de aprendizaxe, informalas e colaborar no seu tratamento
CE5 Coñecer as propostas e desenvolvementos actuais baseados na aprendizaxe de competencias
CE6 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e distintos ritmos de aprendizaxe
CE11 Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula
CE16 Deseñar, planificar e evaluar a actividade docente e a aprendizaxe no aula
CE43 Comprender os principios básicos das ciencias da linguaxe e a comunicación
CE47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da linguaxe escrita e o seu ensino
CE48 Fomentar a lectura e animar a escribir
CE49 Coñecer as dificultades para a aprendizaxe das linguas oficiais de estudantes doutras linguas
CE52 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
CE64 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro
CE65 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua materna
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT14 Razoamento crítico
CT16 Aprendizaxe autónoma
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000