Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.G.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Lingua galega
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas 40
Traballo tutelado Elaboración dun ensaio en que se dea conta dalgún aspecto concreto da materia, nos que se ofreza a valoración sobre algunha cuestión; descritor de un libro; análisis dun texto dendeo punto de vista
das desviacións da lingua, nos que se terán en conta a estrutura, presentación, construción e corrección lingüística, empleo acomodado de signos de puntuación.
Cada erro de ortografía, morfosintaxe ou de procedementos suporá a pérdida de 0,25 puntos. Cualificación mínima: 5
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CE43
CE46
CE48
CT1
CT2
CT3
CT7
CT13
CT14
CT18
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame que será realizado na data oficial publicada na Secretaría do Centro.
Cualificación mínima para superar a proba e facer a media co resto das actividades avaliables: 5 puntos
40 CG4
CE43
CE46
CE48
CT1
CT2
CT3
CT7
CT14
CT18
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A ficha persoal, cos datos persoais, e a foto pegada debe entregarse nas dúas primeiras semanas de clase.

O sistema de avaliación pretende facer o alumnado partícipe do seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais procurarase unha avaliación continua, formativa e global, polo que se terán en conta tanto os coñecementos previos do alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe e o resultado final de dito proceso.

A cualificación final da materia será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas,
segundo as porcentaxes asignadas, tal como queda estipulado no cadro superior. É dicir, a cualificación final será a suma da
nota do exame (50%), dos traballos (40%) e da asistencia e participación activa e resolución de problemas (10%).
Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame. Mentres non se aprobe o exame non se sumarán as notas
dos traballos tutelados e do traballo en clase. 

ALUMNADO NON ASISTENTE: Aquel alumnado que non asistise ás aulas ou faltase máis dun 20% do cómputo total das aulas impartidas terá que presentarse a un exame específico de toda a materia. Así mesmo, deberá entregar e presentar
todos os traballos tutelados propostos o día da realización do exame. Para a asignación dos traballos, o alumno/a
deberá poñerse en contacto co profesor antes nas dúas primeiras semanas do semestre en que se imparte a
materia.
Aqueles alumnos que non aproben a materia na convocatoria de maio, manteráselles a nota daqueles traballos/actividades superados e terán que realizar novamente o exame e os traballos/actividadese non superados na convocatoria do mes de xullo.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000