Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.X.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria
   Competencias
Código Descrición
CG1 Coñecer as áreas curriculares da Educación Primaria, a relación interdisciplinar entre elas, os criterios de avaliación e o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procedementos de ensino e aprendizaxe respectivos
CG2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
CG3 Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar
CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
CG5 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela, resolver problemas de disciplina e contribuir á resolución pacífica de conflitos. Estimular e valorar o esforzo, a constancia e a disciplina persoal nos estudantes
CG6 Coñecer a organización dos colexios de educación primaria e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Desempeñar as funcións de titoría e de orientación cos estudantes e as súas familias, atendendo as singulares necesidades educativas dos estudantes. Asumir que o exercicio da función docente ha de ir perfeccionándose e adaptándose aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
CG9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
CG11 Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribúa ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural
CE1 Comprender os procesos de aprendizaxe relativos ao periodo 6-12 no contexto familiar, social e escolar
CE2 Coñecer as características destes estudantes, así como as características dos seus contextos motivacionales e sociais
CE5 Coñecer as propostas e desenvolvementos actuais baseados na aprendizaxe de competencias
CE6 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e distintos ritmos de aprendizaxe
CE7 Analizar e comprender os procesos educativos no aula e fóra dela relativos ao periodo 6-12
CE8 Coñecer os fundamentos da Educación Primaria
CE13 Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais
CE16 Deseñar, planificar e evaluar a actividade docente e a aprendizaxe no aula
CE42 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
CE57 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde a educación física
CE58 Coñecer o currículo escolar da educación física
CE59 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades deportivas dentro e fóra da escola
CE60 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
CE61 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma
CE62 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula e dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que facilite a aprendizaxe e a convivencia
CE63 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e en particular o de ensino-aprendizaxe mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias
CE65 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua materna
CT5 Coñecemento de informática relativos ao ambito de estudo
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun equipo de carácter interdisciplinar
CT12 Habilidades nas relacións interpersoais
CT14 Razoamento crítico
CT15 Compromiso ético
CT16 Aprendizaxe autónoma
CT17 Adaptación a novas situacións
CT18 Creatividade
CT19 Lideranza
CT21 Iniciativa e espírito emprendedor
CT22 Motivación pola calidade
CT23 Sensibilidade por temas medioambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000