Guia docente 2019_20
E. U. de Profesorado de E.X.B. 'María Sedes Sapientiae'
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CG1 Coñecer as áreas curriculares da Educación Primaria, a relación interdisciplinar entre elas, os criterios de avaliación e o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procedementos de ensino e aprendizaxe respectivos
 • saber
 • saber facer
CG2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG3 Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar
 • saber
 • saber facer
CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
 • saber
 • Saber estar / ser
CG5 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela, resolver problemas de disciplina e contribuir á resolución pacífica de conflitos. Estimular e valorar o esforzo, a constancia e a disciplina persoal nos estudantes
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG6 Coñecer a organización dos colexios de educación primaria e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Desempeñar as funcións de titoría e de orientación cos estudantes e as súas familias, atendendo as singulares necesidades educativas dos estudantes. Asumir que o exercicio da función docente ha de ir perfeccionándose e adaptándose aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
 • Saber estar / ser
CG9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
 • Saber estar / ser
CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG11 Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribúa ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural
 • saber
 • saber facer
CE1 Comprender os procesos de aprendizaxe relativos ao periodo 6-12 no contexto familiar, social e escolar
 • saber
CE2 Coñecer as características destes estudantes, así como as características dos seus contextos motivacionales e sociais
 • saber
 • saber facer
CE5 Coñecer as propostas e desenvolvementos actuais baseados na aprendizaxe de competencias
 • saber
 • saber facer
CE6 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e distintos ritmos de aprendizaxe
 • saber
 • saber facer
CE7 Analizar e comprender os procesos educativos no aula e fóra dela relativos ao periodo 6-12
 • saber
 • saber facer
CE8 Coñecer os fundamentos da Educación Primaria
 • saber
CE13 Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE16 Deseñar, planificar e evaluar a actividade docente e a aprendizaxe no aula
 • saber
 • saber facer
CE42 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
 • saber
 • saber facer
CE57 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde a educación física
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE58 Coñecer o currículo escolar da educación física
 • saber
CE59 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades deportivas dentro e fóra da escola
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE60 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
 • saber
 • saber facer
CE61 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma
 • saber
 • saber facer
CE62 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula e dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que facilite a aprendizaxe e a convivencia
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE63 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e en particular o de ensino-aprendizaxe mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias
 • saber
 • saber facer
CE65 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT1 Capacidade de análise e síntese
 • saber
 • saber facer
CT2 Capacidade de organización e planificación
 • saber
 • saber facer
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua materna
 • saber
 • saber facer
CT5 Coñecemento de informática relativos ao ambito de estudo
 • saber
 • saber facer
CT6 Capacidade de xestión da información
 • saber
 • saber facer
CT7 Resolución de problemas
 • saber
 • saber facer
CT8 Toma de decisións
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT9 Traballo en equipo
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT10 Traballo nun equipo de carácter interdisciplinar
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT12 Habilidades nas relacións interpersoais
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT14 Razoamento crítico
 • Saber estar / ser
CT15 Compromiso ético
 • Saber estar / ser
CT16 Aprendizaxe autónoma
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT17 Adaptación a novas situacións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT18 Creatividade
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT19 Lideranza
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT21 Iniciativa e espírito emprendedor
 • Saber estar / ser
CT22 Motivación pola calidade
 • Saber estar / ser
CT23 Sensibilidade por temas medioambientais
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000