Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil.
  B2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva.
  B3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos.
  B4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacífica de conflitos. Saber observar sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reflexionar sobre eles.
  B5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia.
  B6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identificar posibles disfuncións e velar pola súa correcta evolución. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües. Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión.
  B7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na primeira infancia.
  B8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da personalidade na primeira infancia.
  B9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida.
  B10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias.
  B11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes.
  B12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no periodo 0-6, no contexto familiar, social e escolar.
  C2 Coñecer os desenvolvementos da psicología evolutiva da infancia nos periodos 0-3 e 3-6.
  C3 Coñecer os fundamentos de atención temprana.
  C4 Recoñecer a identidade da etapa e as súas características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociais, afectivas.
  C5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico
  C6 Coñecer a dimensión pedagógica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
  C7 Identificar dificultades de aprendizaxe, disfunciones cognitivas e as relacionadas coa atención.
  C8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se susciten
  C9 Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con dificultades.
  C10 Crear e manter lazos de comunicación coas familias para incidir eficazmente no proceso educativo.
  C11 Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar.
  C12 Promover e colaborar en accións dentro e fóra da escola, organizadas por familias, concellos e outras institucións con incidencia na formación cidadá.
  C13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sostenible.
  C14 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar.
  C15 Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento saudables.
  C16 Identificar trastornos no soño, a alimentación, o desenvolvemento psicomotor, a atención e a percepción auditiva e visual.
  C17 Colaborar cos profesionais especializados para solucionar devanditos trastornos.
  C18 Detectar carencias afectivas, alimenticias e de benestar que perturben o desenvolvemento físico e psíquico adecuado dos estudantes.
  C19 Comprender que a dinámica diaria en educación infantil é cambiante en función de cada estudante, grupo e situación e saber ser flexible no exercicio da función docente.
  C20 Valorar a importancia da estabilidade e a regularidad na contorna escolar, os horarios e os estados de ánimo do profesorado como factores que contribúen ao progreso armónico e integral dos estudantes.
  C21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
  C22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
  C23 Comprender que a observación sistemática é un instrumento básico para poder reflexionar sobre a práctica e a realidade, así como contribuír á innovación e a mellóraa en educación infantil.
  C24 Dominar as técnicas de observación e rexistro.
  C25 Abordar análise de campo mediante metodoloxía observacional utilizando tecnoloxías da información, documentación e audiovisuales.
  C26 Saber analizar os datos obtidos, comprender críticamente a realidade e elaborar un informe de conclusións.
  C27 Situar a escola infantil no sistema educativo español, no contexto europeo e no internacional.
  C28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
  C29 Valorar a importancia do traballo en equipo
  C30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
  C31 Coñecer a lexislación que regula as escolas infantís e a súa organización.
  C32 Valorar a relación persoal con cada estudante e a súa familia como factor de calidade da educación.
  C33 Coñecer os fundamentos científicos, matemáticos e tecnolóxicos do currículo desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes .
  C34 Coñecer estratexias didácticas para desenvolver representacións numéricas e nocións espaciais, geométricas e de desenvolvemento lóxico.
  C35 Comprender as matemáticas como coñecemento sociocultural.
  C36 Coñecer a metodoloxía científica e promover o pensamento científico e a experimentación.
  C37 Adquirir coñecementos sobre a evolución do pensamento, os costumes, as crenzas e os movementos sociais e políticos ao longo da historia.
  C38 Coñecer os momentos máis sobresalientes da historia das ciencias e as técnicas e a súa transcendencia.
  C39 Elaborar propostas didácticas en relación coa interacción ciencia, técnica, sociedade e desenvolvemento sostenible.
  C40 Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos adecuados
  C41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
  C42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
  C43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
  C44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
  C45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
  C46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
  C47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
  C48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
  C49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
  C50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
  C51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
  C52 Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira.
  C53 Coñecer os fundamentos musicais, plásticos e de expresión corporal do currículo desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
  C54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
  C55 Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en principios lúdicos.
  C56 Elaborar propostas didácticas que fomenten a percepción e expresión musicais, as habilidades motrices, o debuxo e a creatividade.
  C57 Analizar as linguaxes audiovisuales e as súas implicaciones educativas.
  C58 Promover a sensibilidade relativa á expresión plástica e á creación artística.
  C59 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma.
  C60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  C61 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio de técnicas e estratexias necesarias.
  C62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
  C63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
  C64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
  C65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
  C66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
  C67 Estas competencias, xunto coas propias do resto de materias, quedarán reflectidas no Traballo fin de Grado que compendia a formación adquirida ao longo de todos os ensinos descritos.
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de análise e síntese
  D2 Capacidade de organización e planificación
  D3 Comunicación oral e escrita
  D4 Coñecemento de lingua estranxeira
  D5 Coñecemento de informática
  D6 Capacidade de xestión da información
  D7 Resolución de problemas
  D8 Toma de decisións
  D9 Traballo en equipo
  D10 Traballo nun contexto internacional
  D11 Habilidades nas relacións interpersoais
  D12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
  D13 Razoamento crítico
  D14 Compromiso ético
  D15 Aprendizaxe autónoma
  D16 Adaptación a novas situacións
  D17 Creatividade
  D18 Lideranza
  D19 Coñecemento doutras culturas e costumes
  D20 Iniciativa e espírito emprendedor
  D21 Motivación pola calidade
  D22 Sensibilidade por temas ambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000