Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Aprendizaxe das ciencias sociais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado - Deseño e planificación dunha saída escolar e/ ou período de adaptación. 30 A2
A4
B3
B11
C24
C29
C36
C39
D2
D6
D9
D15
Traballo tutelado - Realización e exposición dalgún proxecto de aula *grupal seguindo algunha das metodoloxías activas traballadas durante o cuadrimestre . 20 A2
A3
A4
B11
C24
C29
C36
C39
C44
D2
D6
D9
Traballo tutelado -Resolución de supostos prácticos e/ou mapas mentais relacionados co contido da materia. 10
Exame de preguntas de desenvolvemento - Esta proba poderá combinar preguntas tipo test con preguntas de desenvolvemento e de resposta curta. - O alumnado deberá desenvolver, organizar, relacionar e presentar os coñecementos que ten sobre a materia nunha resposta extensa no caso das preguntas de desenvolvemento. - Esta proba avaliará coñecementos e habilidades. 40 B12
C37
D3
D7
D13
D19
D22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

    - Para aprobar a materia en primeira convocatoria é necesario entregar en prazo e expor debidamente os traballos estipulados e superar as probas obxectivas sobre o contido da materia cunha nota mínima de 5 sobre 10 en cada un dos casos.

- Considérase alumnado non asistente aquel que non asiste con regularidade ao 80% das clases presenciais; devandito alumnado deberá entregar en prazo os traballos prescritos e superar un exame específico sobre o contido da materia.

- Para superar a materia esíxese unha nota mínima de 5 sobre 10 en cada un dos apartados suxeitos a avaliación.

- A cualificación dos traballos, en caso de ser positiva, terase en conta na convocatoria de xullo, non nas posteriores.

- As datas dos exames ordinarios e extraordinarios están dispoñibles na páxina web do centro.

- Respectarase rigorosamente a data de entrega dos traballos. Non se recollerá ningún fóra da mesma.

- Non se responderán a correos electrónicos durante o período vacacional.

- Unha vez que a docente entre na aula, pechado a porta e comezado a explicación da materia, non se poderá entrar na clase.

- O alumnado que por motivos laborais non vaia a asistir ás clases deberá porse en contacto coa profesora na primeira quincena de curso.

- O alumnado que empregue o teléfono móbil durante o transcurso de calquera clase, teórico-práctica, será expulsado inmediatamente da aula salvo que por motivos pedagóxicos sexa autorizado polo profesorado para a realización dalgún traballo aínda que neste caso priorizarase o uso de computadores ou tabletas.

- O alumnado repetidor axustarase ao establecido na guía didáctica vixente neste curso 2023/24.- Nas clases virtuais terá que estar conectada a cámara para que conte a asistencia a clase.


Observacións:

O sistema de avaliación pretende facer ao alumnado partícipe do seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais procurarase unha AVALIACIÓN CONTINUA na que se terá en conta tanto os coñecementos previos do alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe e no seu resultado final. A cualificación final do sistema de avaliación continua será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas, segundo as porcentaxes asignadas, tal como queda estipulado no cadro superior. Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame. Mentres non se aprobe o exame non se sumarán as notas dos traballos tutelados e do traballo en clase. Aqueles alumnos que non aproben a materia na primeira convocatoria manteráselles a nota daqueles traballos/actividades superados e terán que realizar novamente o exame e os traballos/actividades non superados na segunda convocatoria.

AVALIACIÓN GLOBAL: Aquel alumnado que non asista a clase ou se ausente máis dun 20% do cómputo total das aulas impartidas (6 días, 12 horas) deberá acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolverá segundo o establecido nos artigos 19 e 21 do Regulamento sobre Avaliación, a Cualificación e a Calidade da Docencia e do Proceso de Ensino do *Estudiantado, aprobado polo Claustro da *UVigo, o 18 de abril de 2023.

Todo traballo copiado, plaxiado ou realizado pola IA será cualificado cun 0.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000