Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Didáctica da lingua e a literatura infantil
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Terase en conta a actitude e interese dos alumnos durante as sesións maxistrais sobre os respectivos puntos evolutivos de contido da materia. 10 A4
Traballo tutelado Consistirá na avaliación dos traballos realizados nos pequenos grupos de traballo. 25
Traballo Consistirá na avaliación dos traballos realizados nos pequenos grupos de traballo. 25 A2
A3
A4
B6
B11
C42
Exame de preguntas obxectivas A avaliacion faráse por un examen escrito, que constará dun número de preguntas sobre os temas tratados na aula ou contidos no programa da materia.
A cada pregunta atribuiráselle unha calificación proporcional ó número total de preguntas. Para a calificación final, teráse así mesmo en conta o trabajo obrigatorio realizado polo alumno ó
longo do curso, a asistencia e a participación no tempo lectivo.
40 B1
B2
B3
B6
B7
B11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia e calcular a media co resto de cualificacións, cómpre obter, cando menos, unha puntuación concreta esixida no exame final. Concretarase ao longo do cuadrimestre.

Aquellos alumnos que no alcancen el porcentaje de calificación mencionado anteriormente serán evaluados en la segunda edición del mes de julio. Asimismo, aquellos alumnos que, por causas justificadas al inicio del curso académico, no puedan asistir regularmente a las clases teóricas y prácticas deberán, obligatoriamente, realizar las mismas actividades y tareas que sus compañeros de asistencia, y en el mismo plazo señalado o fijado para ese propósito Las ausencias injustificadas que superen el 20% del total de la asistencia docente darán lugar a la realización de una prueba escrita de dificultad específica con carácter compensatorio. La prueba escrita final tendrá lugar en la fecha oficialmente establecida por el Centro.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000