Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Resolución de tarefas dirixidas e propostas polo/a docente acerca dos contidos da materia. 5 A1
B8
B10
B11
D7
D15
D17
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas de resposta curta. 40 A1
A2
A4
B8
B10
B11
C3
C4
C8
D7
D15
Resolución de problemas e/ou exercicios Lectura da guía de Atención temperá. Resumen valoración e vídeo, onde se recollerán todos os aspectos sobre ela. (Para a súa realización seguiranse as pautas do traballo que poderán ser consultadas en lle campus virtual) 20 A1
A2
A3
A4
C3
C4
D7
D9
D17
Traballo Realización dun método de estimulación empregado na actualidade nos centros educativos. 15 A1
A2
A3
B8
B11
C3
C4
D9
D17
Estudo de casos Realización dun traballo de investigación sobre o desenvolvemento evolutivo do neno e nena. Desta maneira poderase identificar os posibles trastornos ou dificultades e deseñar actuacións preventivas ou de intervención 20 A1
A3
A4
C3
C4
D7
D9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O sistema de avaliación pretende facer ao alumnado participe do seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais procurásese unha Avaliación Continua na que se terá en conta tanto os coñecementos previos do alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe e no seu resultado final.

A cualificación final do sistema de avaliación continua será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas segundo as porcentaxes asignadas, tal como queda estipulado no cadro superior. Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame. Mentres non se aprobe o exame non se sumasen as notas dos traballos tutelados e do traballo de clase. Aquel alumnado que non aprobe a materia na primeira convocatoria manteráselles a nota daqueles traballos/actividades superados e terán que realizar novamente o exame e os traballos/actividades non superados na segunda convocatoria.
Aquel alumnado que non asista a clase ou se ausente mais dun 20% do computo total das horas impartidas (6 días, 12 horas) deberá acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolvese segundo o establecido nos artigos 19 e 21 do Regulamento sobre Avaliación, a Cualificación e a Calidade da Docencia e do Proceso de Ensino do Estudiantado, aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023.
Todo traballo copiado, plagiado ou realizado pola IA será cualificado cun 0.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000