Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Comunicación: Lingua española
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Participación na planificación, elaboración e revisión dos
traballos 'prácticos' e 'personais' relacionados cos
contidos da materia.
10 A1
A2
A3
A4
A5
B11
C21
C43
C44
D1
D2
D7
D9
D12
D13
D14
D15
D17
Lección maxistral Sesión maxistral: Valoraráse a participación habitual do
estudante nas sesions expositivo-participativas.
10 A1
A3
A4
B6
C27
C42
C43
C44
C49
C60
D1
D2
D13
D17
Resolución de problemas Resolución de problemas e/ou exercicios: Participación na
preparación, realización e revisión dos exercicios de
aplicación/profundización, de resolución de problemas ou de
prácticas de análise e comentario.
20 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B11
C21
C27
C42
C43
C44
C48
C49
C60
D1
D2
D7
D12
D13
D14
D16
D17
D19
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas para avaliación das competencias que inclúen
preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben
desenvolver,
relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa.

40 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B3
B4
B6
C27
C42
C43
C44
C49
D1
D2
D7
D12
D13
D15
D17
Exame de preguntas obxectivas Proba de avaliación parcial sobre ortografía e verbos despois de dar os temas pertinentes. 20 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B6
C27
C42
C43
C44
C49
D1
D2
D7
D12
D13
D15
D17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A ficha persoal, cos datos persoais e a foto pegada, debe entregarse nas dúas primeiras semanas de clase.

O sistema de avaliación pretende facer o alumnado partícipe do seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais procurarase unha avaliación continua, formativa e global, polo que se terán en conta tanto os coñecementos previos do alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe e o resultado final de dito proceso.

A cualificación final da materia será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas,
segundo as porcentaxes asignadas, tal como queda estipulado no cadro superior. É dicir, a cualificación final será a suma da
nota do exame final (40%), da asistencia e participación activa (10%), resolución de problemas (20%), dos exames parciais (20%) e do traballo final (10%).
Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame. Mentres non se aprobe o exame non se sumarán as notas
do traballo tutelado e do traballo en clase.  Aqueles alumnos que non aproben a materia da primeira convocatoria manteráselles a nota daqueles traballos/actividades superados e terán que realizar novamente o exame e os traballos/actividades non superados na segunda convocatoria.

AVALIACIÓN GLOBAL: Aquel alumnado que non asistise ás aulas  ou faltase máis dun 20% do cómputo total das aulas impartidas (12 horas, 6 sesións) deberá acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolverá según o establecido nos artigos 19 e 21 do Regulamento sobre Avaliación, a Cualificación e a Calidade da Docencia e o Proceso de Ensinanza do Estudantado aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023.

Trodo traballo copiado, plaxiado o realizado pola IA será cualificado cun 0.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000