Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Instalacións hospitalarias
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas con apoio das TIC Valoración das memorias entregadas polos alumnos 10 CE32
CT7
Resolución de problemas e/ou exercicios Grupos de preguntas de resposta curta relacionadas cos contidos da materia, que permitan verificar que os alumnos comprenderon e asimilaron os contidos teóricos e prácticos. 60 CE32
CT7
Exame de preguntas de desenvolvemento Preguntas onde o alumnado deberá demostrar os conceptos asimilados sobre as diferentes partes das instalacións hospitalarias explicadas na aula 30 CE32
CT7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A
avaliación do traballo do estudante, individual e/ou en grupo, de forma
presencial e non presencial realizarase mediante a valoración do profesor
ponderando as diferentes actividades realizadas.

Para cursar a
materia os alumnos poden optar pola modalidade de Avaliación Continua ou
a de Avaliación non Continua. En ambos os casos, para obter a cualificación empregarase
un sistema de valoración numérica con valores de 0,0 a 10,0 puntos
segundo a lexislación vixente (R.D. 1125/2003 de 5 de setembro, BOE. nº 224 de 18
de setembro). A materia considerarase superada cando a cualificación
do alumno supere 5,0. 

Para a
Primeira Convocatoria ou Edición.

a) Modalidade de Avaliación Continua: A
nota final da materia combinará as cualificacións dos
traballos propostos e desenvolvidos nas clases prácticas (10%) ao longo do
cuadrimestre coa cualificación da proba final celebrada
na data fixada pola Dirección da Escola (90%).

Valoraranse
o comportamento e a implicación do alumno nas clases e
na realización das diversas actividades programadas, o
cumprimento dos prazos de entrega e/ou exposición e defensa dos
traballos propostos, etc. No caso de que
un alumno non alcance o mínimo de 3,5 puntos sobre 10 esixido nalgún dos apartados,
terá que realizar un exame na Segunda
Convocatoria, ou elaborar traballos ou supostos prácticos para adquirir
as competencias establecidas para esas partes. 

b) Modalidade de Avaliación
non Continua:

Establécese un prazo de dúas
semanas desde o inicio do curso para que o alumnado xustifique documentalmente a súa imposibilidade para seguir o proceso de avaliación continua.
O alumno que renuncie á
avaliación continua deberá realizar un exame final que abarcará a
totalidade dos contidos da materia, tanto teóricos como prácticos, e
que poderá incluír probas tipo test, preguntas de razoamento, resolución de problemas
e desenvolvemento de supostos prácticos. A cualificación do exame será o 100% da nota final.
Esíxese alcanzar unha
cualificación mínima de 5,0 puntos sobre 10,0 posibles para poder superar a
materia.

Para a
Segunda Convocatoria ou Edición. 
Os alumnos que non
superen a materia na Primeira Convocatoria,
pero que teñan superadas partes dalgún dos bloques de teoría ou prácticas,
poderán optar por presentarse unicamente ás partes suspensas, conservándoselle a cualificación das
partes xa superadas, aplicándolles os mesmos criterios de avaliación. 
Os alumnos que desexen
mellorar a súa cualificación ou que non superasen a materia na Primeira Convocatoria poderanse presentar á
Segunda Convocatoria, onde se realizarán
un exame que abarcará a totalidade dos contidos da
materia, tanto teóricos como prácticos, e que poderán incluír probas tipo
test, preguntas de razoamento, resolución de problemas e desenvolvemento de casos
prácticos. Esíxese alcanzar unha cualificación mínima de 5,0 puntos sobre 10,0
posibles para poder superar a materia. 
Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000