Educational guide 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Biomecánica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Avaliación dos coñecementos adquiridos mediante un exame teórico-práctico. 80 CE32
CT9
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Valórase a asistencia e o seguimento das clases prácticas cun 20% da nota. 20 CE32
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>A materia aprobásese si obtense unha cualificación* igual ou maior que un 5 como nota final, da seguinte forma:<*div><*br /><*div>1. A asistencia con aproveitamento ao Laboratorio/Aula informática, a cualificación das memorias&*nbsp;entregadas/cuestionarios en cada práctica e os traballos tutelados, terán unha valoración máxima de 2 puntos da nota&*nbsp;final, esta cualificación conservarase na segunda edición da convocatoria. Para poder ser avaliado neste apartado o&*nbsp;alumno deberá asistir a un mínimo de 7 prácticas.<*div><*br /><*div>2. Para os alumnos que soliciten renuncia a avaliación continua e téñana oficialmente aceptada, existirá un exame final de Laboratorio cunha valoración máxima de 2 puntos. Si o alumno desexa realizar a devandita proba, debe avisar ao profesor dúas semanas antes do exame de 1ª edición, para que o profesor prepare o material necesario.<*div><*br /><*div>3. O exame final terá unha valoración mínima de 8 puntos da nota final.<*div><*br /><*div>* Empregarase un sistema de cualificación numérica de 0 a 10 puntos segundo a lexislación vixente (*RD 1125/2003 de 5 de setembro, BOE de 18 de setembro).<*div><*br /><*div>Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a *cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).<*div><*br /><*div>Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as *probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula do exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a *cualificación global será de suspenso (0.0).&*nbsp;&*nbsp;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000