Guia docente 2022_23
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Redación e execución de proxectos en enxeñaría biomédica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Cartafol/dossier Elaboración e presentación da documentación requirida correspondente á elaboración dos traballos prácticos da materia, no formato adecuado atendendo ás exposicións realizadas na parte teórica da materia. 60 CG2
CG4
CG11
CE18
CT3
CT5
CT7
CT8
CT12
CT14
CT15
CT20
CT21
Exame de preguntas obxectivas Componse dun conxunto de preguntas claras e precisas que requiren por parte do alumno, unha resposta breve, en xeral limitadas á elección dunha opción xa proporcionada. O termo obxectivas fai referencia ás condicións de aplicación da proba así como ao tratamento e posterior análise do resultados pero iso non implica unha maior obxectividade na avaliación do rendemento do estudante. 40 CG2
CG11
CE18
CT3
CT15
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
SISTEMA DE AVALIACIÓN:
O sistema de avaliación por defecto é o sistema de avaliación continua. O alumno que desexe aproveitar un sistema de avaliación non continuado deberá solicitalo oficialmente, no tempo e forma establecidos para iso pola E.E.I. Se o estudante non solicita ou obtén o veredicto favorable da renuncia á avaliación continua, enténdese que está no sistema de avaliación continua.
O alumno que pretenda solicitar a exención de avaliación continua deberá notificarllo o profesor o máis axiña posible. Recoméndase facelo ao comezo do curso ou antes de comezar o ensino. 
A avaliación levarase a cabo en función das rúbricas publicadas na plataforma MooVi da materia. 

CRITERIOS DE SUPERACIÓN DA MATERIA mediante avaliación continua: 
Para aprobar o aluno pola avaliación continua debe satisfacer simultaneamente dúas condicións: 
a) obter unha puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada unha das seccións avaliable ou partes sinaladas.
b) obter unha puntuación media, ponderada segundo as porcentaxes indicadas anteriormente, cun mínimo de 5 a 10. 
Se unha sección está suspensa, ou o estudante desexa mellorar o grao dunha sección, terá un máximo de dúas (2) oportunidades para facelo. Neste caso, aplicarase un coeficiente corrector á cualificación da sección. O prazo para tales correccións será establecido polo profesor. 

CRITERIOS DE SUPERACIÓN DA MATERIA mediante avaliación non continua:
Os alumnos que opten por renunciar oficialmente á avaliación continua deberán realizar un traballo supervisado polo profesor, consistente nun proxecto ou traballo similar, e unha proba de avaliación. Para obter a cualificación calcularase a media proporcional (teoría do 60% e prácticas do 40%). É obrigatorio obter unha nota mínima de 5 pontos sobre 10 posibles en cada unha das partes. Para superar a materia, a media mencionada debe ser como mínimo de 5 pontos sobre 10 posibles.

COMPROMISO ÉTICO:
Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. Ó cursar a asignatura, o alumno adquire un compromiso de traballo en equipo, colaboración e respecto ós compañeiros e máis ó profesorado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados e outros, considerarase que o alumno non reune os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso, a calificación global no presente curso académico será a de suspenso (0,0).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000