Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Enxeñaría clínica e hospitalaria
   Contidos
Tema Subtema
1. Organización dos sistemas de saúde. 2. Xestión dos sistemas de saúde. 3. Seguridade e *aseguramiento de calidade. 4. Marco legal e *regulatorio xeral no ámbito hospitalario. 5. Marco legal e *regulatorio nos dispositivos médicos. Deseño, fabricación e aplicación de equipamento médico 6. Fundamentos de ética no ámbito hospitalario. 7. Avaliación de tecnoloxías sanitarias. 8. Hixiene e *esterilización. 9. Radiacións *ionizantes. Protección *Radiológica. 10. Xestión do equipamento - PRIMEIRO BLOQUE TEMÁTICO: ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DOS SISTEMAS DE SAÚDE E XESTIÓN DO EQUIPAMENTO, SEGURIDADE E *ASEGURAMIENTO DE CALIDADE 1 O sistema de saúde español. Contexto internacional e europeo. Características, Estrutura e Funcionamento. 2 Servizo *Galego de *Saúde. Estrutura e funcionamento. Prevención, Planificación, Avaliación e Xestión. Plans de Saúde e Sustentabilidade 3 *Acordos de *Xestión (*ADX) xestión por obxectivos hospitalarios: Asistenciais, Gasto en *RRHH, Gasto en *RREE e Farmacia, Calidade 4 Hospitais públicos. Estrutura e funcionamento. *ADX *intrahospitalarios. Xestión por obxectivos dos Servizos clínicos 5 Diferentes modalidades asistenciais: hospitalización, Bloque cirúrxico, Consultas e probas *ambulatorias, *HADO, Hospitais de Día. 6 Coordinación atención primaria – atención especializada. *Cronicidad e envellecemento da poboación. Servizo de Admisión 7 Atención socio-sanitaria: desenvolvemento e Integración coa asistencia hospitalaria 8 Accesibilidade ao sistema. Xestión de listas de espera 9 Xestión do equipamento. Inventario 10 Xestión do equipamento. Mantemento 11 Efectos *fisiológicos da corrente eléctrica. Seguridade eléctrica 12 Calidade. Normas *ISO (9001, 13485 e 14001) *p1.caso práctico de avaliación de *ADX dun servizo *p2. Asistencia a unha comisión clínica ou comité clínico *p3. Presenza en servizo de admisión: xestión de modalidades asistenciais *p4. Práctica: valoración de ofertas dun concurso para a adquisición de equipamento - SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: MARCO LEGAL E *REGULATORIO XENERAL HOSPITALARIO E DE DISPOSITIVOS, ÉTICA NO ÁMBITO HOSPITALARIO 1 O Sistema Sanitario Español: organización estatal e autonómica. Da Lei Xeral de de Sanidade de 1986 até os nosos días. Os principios de descentralización de competencias e de *desconcentración de funcións na nosa organización sanitaria. 2 Os principios de descentralización de competencias e de *desconcentración de funcións na nosa organización sanitaria. 3 Os fins do micro-organización asistencial: Asistencia, Docencia e Investigación. Especial referencia á carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde. 4 A organización e os seus profesionais. A responsabilidade profesional. O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde e a Ordenación das Profesións Sanitarias. 5 A relación da organización cos usuarios. Lei estatal e leis xerais autonómicas. Dereitos e deberes dos pacientes e usuarios. 6 Regulación sobre produtos e dispositivos *biosanitarios 7 Ética, Moral e *Bioética. Da Ética Médica clásica á *Bioética contemporánea. 8 Ética aplicable á biomedicina. Imperativo tecnolóxico-científico e imperativo terapéutico 9 Comités de Ética no ámbito sanitario: Comité de Ética Asistencial e Comités de ética da Investigación 10 Colectivos en situación de especial vulnerabilidade no ámbito sociosanitario. Infancia, dependencia, enfermidade avanzada crónica, en situación de desvantaxe social 11 Dimensión ética das intervencións sociosanitarias. Lexislación sociosanitaria estatal e autonómica *p1 Caso práctico sobre *desconcentración de funcións na administración. O exercicio das funcións delegadas desde o hospital *p2 Caso práctico sobre responsabilidade profesional: responsabilidade penal e responsabilidade civil/patrimonial *p3 Caso práctico en ética asistencial. Como se elabora un ditame do Comité de Ética Asistencial *p4 Caso práctico sobre unha intervención sociosanitaria que reflicta a complexidade das *casuísticas, problemáticas, dispositivos de intervención e coordinación *interinstitucional. - TERCEIRO BLOQUE TEMÁTICO: AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS SANITARIAS, HIXIENE E *ESTERILIZACIÓN, RADIACIÓNS *IONIZANTES, PROTECCIÓN *RADIOLÓGICA 1 A avaliación de tecnoloxías sanitarias: obxectivos e principios xerais 2 As axencias de avaliación de tecnoloxías en España: Rede española de avaliación de tecnoloxías sanitarias e prestacións do *SNS 3 A hixiene hospitalaria. O medio ambiente sanitario. Importancia para a saúde 4 Conceptos básicos de *microbiología. Os microorganismos e o seu papel na produción de enfermidades. 5 Técnicas básicas de hixiene. Limpeza e desinfección. Clasificación de equipamento e materiais e as súas necesidades. 6 Sistemas de *esterilización. *Autoclave de vapor. Arquitectura da central de *esterilización. Fluxos de materiais. 7 Sistemas de *esterilización en frío. Vantaxes e inconvenientes. 8 Novos sistemas de desinfección no medio sanitario. Radiación *ultravioleta. *Vaporización con *peróxidos. 9 Introdución á radiación. Natureza e tipos de radiación. Interacción da radiación co medio biolóxico. 10 Magnitudes e unidades *radiológicas. Detección e medida da radiación. *Dosimetría da radiación. 11 Criterios xerais e medidas básicas de *PR . Protección *radiológica *operacional 12 Deseño de instalacións de raios-*x e radioactivas. Cálculo de blindaxes. A xestión de residuos radioactivos e transporte de material radioactivo Prácticas de hixiene, desinfección e *esterilización: - Desinfección de unidades de hospitalización mediante *aerosolización. - Visita á central de *esterilización. Revisión de circuítos de material *reutilizable. Controis de calidade da central. - Desinfección da central de produción de líquido de *hemodiálisis. Circuítos e controis. - Visita a instalacións de risco de *Legionella. Revisión protocolos desinfección. - Visita unidades especiais (enfermidades infecciosas, unidade de transplante proxenitores *hematopoyéticos). Practica de protección *radiológica / radiacións *ionizantes: - Deseño dunha instalación de radioterapia, medicamento nuclear ou *radiodiagnóstico. - Determinación experimental da variación da exposición ou dose producida por unha fonte puntual en función da distancia, o tempo e a blindaxe - Cálculo de blindaxes para unha fonte ou equipo emisor de radiacións dado - Cálculo de eliminación de residuos radioactivos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000