Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Fundamentos de electrónica para biomedicina
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio avaliaranse de maneira continua (sesión a sesión). Os criterios de avaliación son:
- Unha asistencia mínima do 80%.
- Puntualidade.
- Preparación previa das prácticas.
- Aproveitamento da sesión.
- As sesións prácticas realizaranse en grupos de dous alumnos. Os enunciados das prácticas estarán a disposición dos alumnos con antelación.
- Os alumnos contestasen nun conxunto de follas os resultados, que entregarán á finalización da práctica. Estas follas servirán para xustificar a asistencia e valorar o aproveitamento.
20 CE11
CT10
Exame de preguntas de desenvolvemento Consistirá en dúas probas relativas a bloques temáticos. A primeira
realizarase, si é posible, por medios *telemáticos e consistirá en preguntas tipo test, preguntas de resposta pechada e problemas de análises con resposta numérica.
A segunda proba, escrita, de carácter individual e presencial que se realizará ao finalizar o cuadrimestre, nos horarios establecidos pola dirección do centro, poderá consistir nunha combinación dos seguintes tipos de exercicios:
- Cuestiones tipo test.
- Cuestións de resposta curta.
- Problemas de análises.
- Resolución de casos prácticos.
Cada proba puntuarase entre 0 e 10 puntos, e a cualificación final será a media ponderada das probas que superen 3 puntos.

Unha vez acabado o curso, as cualificacións obtidas nestas probas perden a súa validez.
80 CG3
CE11
CT2
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia, o alumno debe obter 5 puntos sobre 10.
 

Recomendacións:
Os alumnos *podrÃ*n consultar calquera dúbida relativa ás actividades asignadas ao grupo de traballo ao que pertencen ou a materia vista nas horas presenciais nas horas de *tutorÃ�*as ou a *travÃ�*s dos medios relacionados no apartado de *AtenciÃ�*n ao alumno. 
Os alumnos deben cumprir *inexcusablemente os prazos establecidos para as diferentes actividades. 
Nas diferentes probas aconséllase aos alumnos que xustifiquen todos os resultados que alcancen.
Á hora de puntualas non se *darà *ningÃ�*n resultado por *sobreentendido e se *tendrà en conta o *mÃ�todo empregado para chegar á *soluciÃ�*n proposta. 
Recoméndase, na *presentaciÃ�*n dos diversos exercicios, non presentar faltas de *ortografÃ�a e caracteres ou *sÃ�*mbolos *ilegibles, porque *afectarÃ*n á *puntuaciÃ�*n final. 
Durante a *realizaciÃ�*n das probas non se *podrà utilizar apuntamentos e os *telÃ�*fonos *mÃ�*viles *deberÃ*n estar apagados e, soamente no caso que se autorice previamente, se *podrÃ*n
utilizar apuntamentos ou outro material de apoio. 
Pautas para a mellora e a *recuperaciÃ�*n: 
No caso de que un alumno non aprobe a materia na primeira convocatoria, dispón dunha segunda convocatoria no presente curso *acadÃ�*mico. 
A *calificaciÃ�*n final correspondente para esta segunda convocatoria se *obtendrà como resultado de sumar as seguintes notas: 
1.- A nota obtida na *evaluaciÃ�*n das *prÃ*cticas de laboratorio na primeira convocatoria, cun peso do 20% da *calificaciÃ�*n final. 
2.- A nota obtida na *evaluaciÃ�*n da proba escrita de *carÃ*cter individual e presencial. A proba *evaluarà contidos de toda a materia. O peso desta nota é do 80% da *calificaciÃ�*n final. 
Para aprobar a materia nesta segunda convocatoria é necesario obter unha *puntuaciÃ�*n final igual ou superior a 5 puntos. 

Unha vez acabado o presente curso *acadÃ�*mico. as notas obtidas nas avaliacións dos bloques *temÃ*ticos e a nota obtida na *evaluaciÃ�*n do exame final perden a súa validez. 
As notas obtidas nas avaliacións de *prÃ*cticas se *mantendrÃ*n durante os dous cursos *acadÃ�*micos seguintes ao presente curso, agás que o alumno desexe facelas novamente. 

*EvaluaciÃ�*n de alumnos con renuncia á *evaluaciÃ�*n continuada: 
Os alumnos que lles sexa concedida, de forma oficial polo centro, a renuncia á *evaluaciÃ�*n continuada, *tendrÃ*n que realizar unha proba escrita similar á proba individualizada de resposta longa e unha proba *prÃ*ctica de laboratorio.
Ambas as probas *tendrÃ*n unha *puntuaciÃ�*n *mÃ*xima de 10 puntos. A nota final *serà a media das notas das dúas probas.
Para superar a materia se *tendrà que obter unha nota igual ou superior a 5 puntos. A proba escrita se *realizarà ao finalizar o cuadrimestre, nos horarios establecidos pola *direcciÃ�*n do centro. A proba *prÃ*ctica nunha data próxima á anterior e que se *propondrà en *funciÃ�*n da dispoñibilidade dos laboratorios. 
Compromiso *Ã�*tico: Espérase que o alumno presente un comportamento *Ã�*tico adecuado. No caso de detectar un comportamento non *Ã�*tico (copia, plaxio, *utilizaciÃ�*n de aparellos *electrÃ�*nicos non autorizados, e outros) se *considerarà que o alumno non *reÃ�*ne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a *calificaciÃ�*n global no presente curso *acadÃ�*mico *serà de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000