Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Física: Física II
   Contidos
Tema Subtema
1.- CARGA ELÉCTRICA E CAMPO ELÉCTRICO 1.1.- Carga eléctrica.
1.2.- Condutores, ailladores e cargas inducidas.
1.3.- Lei de Coulomb.
1.4.- Campo eléctrico e forzas eléctricas.
1.5.- Cálculos de campos eléctricos.
1.6.- Liñas de campo eléctrico.
1.7.- Dipolos eléctricos.
2.- LEI DE GAUSS 2.1.- Carga e fluxo eléctrico.
2.2.- Cálculo do fluxo eléctrico.
2.3.- Lei de Gauss.
2.4.- Aplicacións da lei de Gauss.
2.5.- Conductores cargados en equilibrio.
3.- POTENCIAL ELÉCTRICO 3.1.- Enerxía potencial eléctrica.
3.2.- Potencial eléctrico.
3.3.- Cálculo do potencial eléctrico.
3.4.- Superficies equipotenciais.
3.5.- Gradiente de potencial.
4.- CAPACITANCIA E DIELÉCTRICOS 4.1.- Capacitores e capacitancia.
4.2.- Capacitores en serie e en paralelo.
4.3.- Almacenamento de enerxía en capacitores e enerxía do campo eléctrico.
4.4.- Dieléctricos, modelo molecular da carga inducida e vector polarización.
4.5.- Lei de Gauss nos dieléctricos.
4.6.- Constante dieléctrica e permitividad.

5.- CORRENTE, RESISTENCIA E FORZA ELECTROMOTRIZ 5.1.- Corrente eléctrica.
5.2.- Corrente e densidade de corrente.
5.3.- Lei de Ohm e resistencia.
5.4.- Forza electromotriz e circuítos.
5.5.- Enerxía e potencia en circuítos eléctricos.
5.6.- Teoría básica da conducción eléctrica.
6.- CAMPO MAGNÉTICO 6.1.- Campo magnético.
6.2.- Movemento dunha partícula con carga nun campo magnético.
6.3.- Forza magnética sobre un conductor que transporta corrente.
6.4.- Forza e momento de torsión sobre unha espira de corrente.
6.5.- Lei de Biot e Savart.
6.6.- Liñas de campo magnético e fluxo magnético.
6.7.- Lei de Ampère.
7.- CAMPO MAGNÉTICO NA MATERIA 7.1.- Sustancias magnéticas e vector magnetización.
7.2.- Lei de Ampère en medios magnéticos.
7.3.- Susceptibilidade e permeabilidade magnética.
7.4.- Paramagnetismo e diamagnetismo.
7.5.- Ferromagnetismo.
8.- INDUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 8.1.- Experimentos de indución.
8.2.- Lei de Faraday-Lenz.
8.3.- Campos eléctricos inducidos.
8.4.- Correntes parásitas.
8.5.- Inductancia mutua.
8.6.- Autoinductancia e inductores.
8.7.- Enerxía do campo magnético.
9.- SISTEMAS TERMODINÁMICOS 9.1.- Termodinámica Clásica.
9.2.- Sistemas termodinámicos e a súa clasificación.
9.3.- Variables de estado e estado dun sistema.
9.4.- Ecuacións de estado.
9.5.- Equilibrio termodinámico.
9.6.- Cambio de estado, transformación ou proceso.
9.7.- Procesos cuasiestáticos.
9.8.- Funcións de estado e de evolución.
10.- TEMPERATURA E CALOR 10.1.- Equilibrio térmico, principio cero e temperatura.
10.2.- Termómetros e escalas de temperatura.
10.3.- Termómetro de gas ideal e a escala Kelvin.
10.4.- Calor.
10.5.- Calorimetría e capacidades caloríficas.
11.- A PRIMEIRA LEI DA TERMODINÁMICA 11.1.- Traballo.
11.2.- Traballo de expansión.
11.3.- Enerxía interna.
11.4.- Primeiro principio da termodinámica.
11.5.- Enerxía interna do gas ideal.
11.6.- Capacidade calorífica molar do gas ideal.
11.7.- Procesos adiabáticos, isotérmicos, isobáricos e isocóricos para o gas ideal.
11.8- Entalpía.
12.- A SEGUNDA LEI DA TERMODINÁMICA 12.1.- Dirección dos procesos termodinámicos.
12.2.- Motores termodinámicos, máquinas frigoríficas e bombas de calor.
12.3.- Segundo principio da termodinámica: enunciados de Clausius e Kelvin-Planck.
12.4.- Máquina de Carnot.
12.5.- Teoremas de Carnot.
12.6.- Temperatura termodinámica.
12.7.- Entropía
12.8.- Principio de incremento da entropía do universo.
12.9.- Variacións de entropía nos gases ideais.

LABORATORIO 1.- Uso do polímetro. Lei de Ohm. Corrente continua. Circuíto con resistencias.
2.- Condutores lineais e non-lineais.
3.- Carga e descarga dun condensador.
4.- Estudo do condensador plano con dieléctricos.
5.- Estudo do campo magnético. Bobinas de Helmholtz, momento magnético. Efecto Hall.
6.- Calorimetría. Equivalente en auga do calorímetro. Calor latente de fusión.
7.- Termodinámica do gas ideal. Índice adiabático. Traballo adiabático.
LABORATORIO NON ESTRUCTURADO Sesións con actividades non estructuradas (práctica aberta) que abarcan os contidos teóricos das prácticas enumeradas arriba. Os grupos de alumnos deben resolver un problema práctico proposto polo profesor, seleccionando o marco teórico e ferramentas experimentais para obter a solución; para iso, dispoñerán de información básica e guía do profesor.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000