Guia docente 2021_22
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Empresa: Introdución á xestión empresarial
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
A actividade docente realizarase a través de Campus Remoto, utilizando tamén a plataforma de *teledocencia *FAITIC como reforzo, todo iso sen prexuízo de poder utilizar medidas complementarias que garantan a accesibilidade dos estudantes aos contidos docentes.
As sesións de *tutorización poderanse levar a cabo mediante medios *telemáticos, ben de forma *asíncrona (correo electrónico, foros de *FAITIC, etc.) ou ben mediante videoconferencia, neste caso mediante cita previa.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
En adaptación da guía docente á situación de excepcionalidade, o sistema de avaliación sería o seguinte:
1. AVALIACIÓN CONTINUA
a) Varias probas tipo test que se realizarán ao longo do curso sobre as distintas partes do temario da materia, en función dos temas vistos tanto en clases de teoría como de prácticas, así como do material facilitado, e coas que alumno/a poderá alcanzar unha puntuación máxima de 6 puntos.

*b) O alumno/a obterá unha puntuación por cada unha das prácticas correctamente superada ao longo do curso, chegando a poder alcanzar un máximo de 1,5 puntos en total.

*c) Unha última proba tipo test cunha puntuación máxima de 2,5 puntos e que abarcará cuestións relacionadas con todo o temario da materia. Dita proba será realizada na data oficial establecida pola dirección do centro para a celebración do exame final da materia.
Ningunha destas probas será *recuperable, é dicir, si un/a alumno/a non pode realizalas na data estipulada, o/o profesor/a non ten obrigación de repetirllas, salvo causa xustificada e debidamente acreditada polo/o alumno/a.
A cualificación obtida en próbalas tipo test e nas prácticas só será válida para o curso académico no que se realicen.

2. AVALIACIÓN NON CONTINUA
Unha única proba tipo test cunha puntuación máxima de 10 puntos e que abarcará cuestións relacionadas con todo o temario da materia. Dita proba será realizada na data oficial establecida pola dirección do centro para a celebración do exame final da materia.
Os alumnos poderán renunciar á avaliación continua e optar pola avaliación non continua mediante solicitude por escrito ao profesor/a correspondente no prazo que se establecerá para ese efecto e que será anunciado con suficiente antelación.

3. SOBRE A CONVOCATORIA DE XULLO
A convocatoria de recuperación (xullo) consistirá é unha única proba tipo test cunha puntuación máxima de 10 puntos e que abarcará cuestións relacionadas con todo o temario da materia. Dita proba será realizada na data oficial establecida pola dirección do centro para a celebración do exame da materia nesta convocatoria.
Todas as probas de avaliación planificadas serán realizadas a través dos medios *telemáticos ofrecidos pola Universidade de Vigo para tal fin, e seguindo as medidas establecidas polos órganos de xestión competentes.
Só terán a consideración de “Non presentados” aqueles alumnos/*as que non realicen ningunha das probas de avaliación recollidas nesta guía docente.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000