Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Matemáticas: Álxebra e estatística
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Ao longo do curso realizaranse varias probas de seguimento tanto da parte de Álxebra como da de Estatística. 40 por cento en Álxebra; 20 por cento en Estatística CG3
CE1
CT2
CT5
CT6
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Ao final do cuadrimestre examinarase ao alumno do total da materia mediante un exame final de Álxebra e outro de Estatística. 60 por cento en Álxebra; 80 por cento en Estatística CG3
CE1
CT2
CT5
CT6
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>Ao final do cuadrimestre, unha vez realizadas as probas de avaliación continua e os exames, o alumno disporá dunha cualificación sobre 10 puntos de Álxebra (A) e unha cualificación sobre 10 puntos de Estatística (E). A cualificación final da materia calcularase da seguinte forma:</p><p>-Se ambas as notas, A e E, son maiores ou iguais a 3.5, entón a cualificación final será (A+E)/2.</p><p>-Se algunha das notas A ou E é menor que 3.5, entón a cualificación final será o mínimo das cantidades (A+E)/2 e 4.5.</p><p>Os alumnos aos que o Centro lles conceda a renuncia á avaliación continua serán avaliados a través dun exame final de Álxebra (que suporá o 100% da nota desta parte) e outro de Estatística (que suporá o 100% a nota desa parte). A cualificación final calcularase segundo o prodecemento descrito anteriormente.</p><p>A un alumno outorgaráselle a cualificación de non presentado se non se presenta a ningún dos exames finais das dúas partes da materia; en caso contrario considerarase presentado e outorgaráselle a nota que lle corresponda.</p><p>A avaliación dos alumnos na segunda edición das actas realizarase mediante un exame de Álxebra e outro de Estatística que suporán o 100% da nota final de cada parte. Para calcular a cualificación final da materia aplicarase o procedemento descrito arriba.</p><p>Se ao final do cuadrimestre (primeira edición de actas) un alumno obtén unha cualificación superior ou igual a 5 puntos (sobre 10) nunha das partes (Álxebra ou Estatística) entón, na segunda edición, poderá non presentarse ao exame final desa parte e conservar a nota obtida na primeira edición.</p><div><p><b>Compromiso ético: </b>Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).</p><p>Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).</p></div>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000