Guia docente 2015_16
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Avaliación bloque ***I: Proba escrita que avaliará os coñecementos adquiridos polo alumno ao longo da parte da materia Sistemas **fluidomecánicos para o transporte. Poderá constar de:cuestións teóricas, cuestións prácticas, exercicios/problemas e/ou tema a desenvolver 44 CG4
CG6
CG7
CG8
CE24
CE25
CT3
CT6
CT10
CT16
CT17
CT20
Traballos e proxectos Avaliación bloque ***I: Traballo no que o alumno aplicará os coñecementos adquiridos na parte da materia Sistemas **fluidomecánicos para o transporte e que se avaliará mediante exposición oral a última semana de clase. 18 CG4
CG6
CG7
CG8
CE24
CT3
CT6
CT10
CT16
CT17
CT20
Probas de resposta curta Avaliación bloque ***II: Materiais Avanzados - Proba escrita que se avaliación dos coñecementos adquiridos nesta parte da materia. Incluirá cuestións de resposta curta, tipo test e de aplicación práctica. 21 CG4
CG7
CG8
CE25
CT3
CT6
CT10
CT16
CT17
CT20
Probas de tipo test Avaliación bloque ***II: Materiais Avanzados. Os alumnos responderán a un cuestionario tipo test, a través da plataforma Tema ou ben en papel. 2 CG4
CG6
CG7
CG8
CE25
CT3
CT6
CT10
CT16
CT17
CT20
Informes/memorias de prácticas Avaliación bloque ***II: Materiais Avanzados. Valorarase o informe das visitas realizadas ás empresas se se realizan as visitas. No caso de que non se realicen, a valoración deste apartado contemplarase no traballo proposto ao alumno 5
Estudo de casos/análise de situacións Avaliación bloque **II: Valorarase o traballo realizado polo alumno nos traballos propostos para o seu traballo en grupo. Valorarase a capacidade de análise e ***estructuración da información recompilada, a solución proposta e a redacción do traballo. Tamén se terá en conta a exposición pública realizada. 12 CG4
CG6
CG7
CG8
CE25
CT3
CT6
CT10
CT16
CT17
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p><*strong>Para que a materia considérese superada, polo menos o alumno deberá alcanzar un 40% da nota de cada bloque.<*b>Segunda edición da Acta (Convocatoria de Xullo)<*p>Na segunda edición da acta ( Convocatoria de Xullo), no Bloque *II da materia non se terá en conta a nota da avaliación continua (Nota alcanzada nas diferentes actividades propostas ao alumno no período de impartición da materia). O exame que se realizará na a convocatoria de Xullo será avaliado sobre 10 puntos, que sobre a nota en global da materia correspóndelle un 3,8 sobre 10.<*p><*b>Compromiso ético: <*br /><*p>espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non
ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e
outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico
será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000