Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Ampliación de estruturas e cimentacións
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías de ensino que se manteñen

As metodoloxías de ensino serán as seguintes para o caso de continxencia, desenvolvido a través da utilización da plataforma e campus de ensino remoto da Universidade de Vigo (Remote Campus ou Integra y Faitic)
- Lección maxistral
- Traballo tutelado (aprendizaxe baseada en proxectos, para traballo colaborativo)
- Prácticas de laboratorio (só no caso da docencia en modalidade mixta. Ver a continuación)


* Metodoloxías de ensino que se modifican

En caso de non poder realizar prácticas de laboratorio presenciais que requiran a manipulación de equipos, poderán ser parcialmente substituídas por "Observación sistemática" realizando experimentos ou informes sobre estruturas ou elementos estruturais, que os estudantes poden realizar dende as súas casas.

* Mecanismo de servizo presencial para estudantes (titorías)

As titorías realizaranse por correo electrónico ao profesor da materia, que poderá resolver as dúbidas por correo electrónico, ou invitar ao alumno a participar nun titorial a través das ferramentas de teledoblación do Campus Remoto ou a aplicación de videoconferencia.


* Modificacións (se procede) do contido que se vai ensinar

Non se contemplan cambios nos contidos da materia* Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe

Ofreceranse notas detalladas para completar o material de apoio presentado nas clases impartidas a través do Campus Remoto.* Outras modificacións=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

* Evidencia modificada

(1) Prácticas de laboratorio. Os estudantes que obteñan polo menos 4,5 dos posibles na sección (4) engadiranse o% de puntos indicados nesta sección se asistiron e participaron en todas as prácticas realizadas durante a etapa presencial (ou o formato que a substitúense no seu caso nunha modalidade non presencial) e entregaron neles a documentación solicitada no seu caso. [Novo peso 8%]

(2) Resolución de problemas ou exercicios (boletíns). % da nota adicional no caso de estudantes que cumpran os requisitos do apartado (1) anterior e tamén realizan todos os exercicios de boletín (en formato papel ou cuestionario a través do campus remoto, se procede), tanto durante a etapa. presencial e non presencial.
[Novo peso 8%]

(3) Traballo tutelado / Aprendizaxe baseada en proxectos (traballo colaborativo). Aos estudantes que teñan unha nota superior ou igual ao 40% dos puntos posibles no apartado (4), engadirase a nota obtida no traballo (entre 0 e 1 puntos sobre 10): [Novo peso 10%]

(4) Proba final. [Novo peso 66%]
Enviar comentarios
Historial
Guardadas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000