Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Estruturas metálicas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Asistencia a clase de problemas e participación activa na resolución dos mesmos 10 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
Traballo tutelado Entrega en tempo e forma de todos os boletíns e/ou traballos 10 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame escrito de teoría e práctica nas datas establecidas polo centro 80 CG4
CG5
CG6
CG11
CE23
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

<*p>O exame puntuarase sobre 8 e consta de *teoria/norma
e problema. A *teoria/norma representa un 40% da nota do exame e o
problema o 60% restante. Será necesario puntuar polo menos con 3 puntos sobre 10
en cada parte para poder aprobar a materia.

<*p>Os boletíns e/ou traballos puntuaranse sobre 1.

<*p>As asistencias e participación activa puntuaranse
sobre 1 se se asistiu a todas as clases de teoría e prácticas. Permítese
unha falta sen xustificar e só admitiranse xustificantes médicos
orixinais coa firma&*nbsp;e o número de colexiado do facultativo e&*nbsp;o selo do Centro Médico.

<*p>Se se faltou a máis dunha clase sen
xustificar puntuarase cun 0.

<*p>

Será necesario obter no exame unha puntuación mínima de 4 sobre 10
para aprobar a materia.

<*p>Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula o día do exame será considerado motivo para a non superación da materia no presente curso académico e a *cualificación global será de suspenso (0,0).

<*p>Compromiso ético: <*br />

<*p>espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non
ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e
outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico
será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000