Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Motores e máquinas térmicos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral Exame de preguntas de resposta curta e problemas baseados na materia impartida (*min...) 75 CG3
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT9
CT10
CT15
CT16
CT17
CT20
Traballos tutelados Traballos realizados polo alumno de forma individual ou en grupo... 15 CG3
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT9
CT10
CT15
CT16
CT17
CT20
Resolución de problemas e/ou exercicios Presentación da solución dos retos que se vaian expondo durante o desenvolvemento da materia (ata...) 10 CG3
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT9
CT10
CT15
CT16
CT17
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Aos alumnos de avaliación continua presentaranse unha serie de retos&*nbsp;cuxa dinámica será a seguinte:<*p>- Durante o desenvolvemento das clases maxistrais e sen que exista un calendario fixado, exporase unha pregunta relacionada co temario pero que sairá lixeiramente do contido formal da materia<*p>- O alumno disporá duns días para presentar unha solución ao devandito reto<*p>- A suma das puntuacións dos devanditos retos serán sumadas á nota do exame e do traballo<*p>Por acordo da Comisión Permanente da Escola de Enxeñaría Industrial:<*p>Compromiso ético: <*br /><*p>espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non
ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e
outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico
será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000