Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Fundamentos de automática
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Avaliarase cada práctica de laboratorio entre 0 e 10 puntos, en función do cumprimento dos obxectivos fixados no enunciado da mesma e da preparación previa e a actitude do alumnado. Cada práctica poderá ter distinta ponderación na nota total.
20 CG3
CE12
CT3
CT6
CT9
CT16
CT17
CT20
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame final dos contidos da materia, que poderá incluir problemas e exercicios, con unha puntuación entre 0 e 10 puntos.
80 CG3
CE12
CT2
CT3
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>- Realizarase unha Avaliación Continua do traballo do alumnado nas prácticas ao longo das sesións de laboratorio establecidas no cuatrimestre,&nbsp;sendo a asistencia as mesmas de carácter obrigatorio. No caso de non superala, realizarase un exame de practicas na segunda convocatoria.</p><p>- A avaliación das prácticas para o alumnado que renuncie oficialmente a Avaliación Continua, realizarase nun exame de prácticas nas dúas convocatorias.</p><p>-&nbsp;Poderanse esixir requisitos previos á realización de cada práctica no laboratorio,&nbsp;de xeito que limiten a maxima cualificación a obter.</p><p>- Deberanse superar ambas as probas (escrita e prácticas) para aprobar a materia, obténdose a nota total segundo a porcentaxe indicada máis arriba. No caso de non superar as dúas ou algunha das probas, poderase aplicar un escalado ás notas parciais de xeito que a nota total non supere o 4.5.</p><p>-&nbsp;No exame final poderase establecer unha puntuación mínima nun conxunto de cuestións para superalo mesmo.</p><p>-&nbsp;Na segunda convocatoria do mesmo curso o alumnado deberase examinar das probas (escrita e/ou prácticas) non superadas na primeira convocatoria, cos mesmos criterios daquela.</p><p>- Segundo a Normativa de Avaliación Continua, os alumnos suxeitos a Avaliación Continua que se presenten a algunha actividade avaliable recolleita na Guía Docente da asignatura serán considerados como &quot;presentados&quot;.</p><p>-&nbsp;Compromiso ético:&nbsp;Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados,&nbsp;e outros), considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia.&nbsp;Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).</p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000