Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Termodinámica e transmisión de calor
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame final escrito consistente na resolución de problemas de resposta extensa, ou exercicios e/ou cuestións teóricas, relativos aos contidos da materia desenvolvida (sesións de teoría, prácticas de laboratorio, etc.), e en tempo/condicións establecido/*as polo profesor

Este exame levará a cabo nas datas fixadas pola organización docente do centro

Resultados de aprendizaxe: Capacidade para coñecer, entender e utilizar os principios e fundamentos da termodinámica aplicada e a transmisión de calor
80 CG4
CG5
CG6
CG7
CE7
CT2
CT7
CT9
CT10
Exame de preguntas obxectivas Ao longo do cuadrimestre realizaranse varias probas de seguimento.

A nota correspondente ás diferentes probas de seguimento estará
baseada en probas escritas
de resposta curta.

Esta nota corresponderase coa denominación de Avaliación Continua
20 CG6
CE7
CT2
CT7
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Modalidade de seguimiento por Avaliación Continua.


A cualificación final (CF) do alumno determinarase sumando os puntos
obtidos no exame final (EF) e os obtidos por avaliación continua (EC)


Non se esixirá unha nota mínima no exame final para sumar a
correspondente nota de avaliación continua. En calquera caso é necesario
obter unha cualificación final igual ou superior a 5 puntos para
aprobar a materia.


Cada matricula na asignatura, no curso, supón a posta a cero das
cualificacións nas actividades de avaliación continua obtida en cursos
anteriores


Segundo a Normativa de Avaliación Continua, os alumnos suxeitos a
Avaliación Continua que se presenten a algunha actividade evaluable
recolleita na Guía Docente da asignatura, serán considerados como
"presentados" e teráselles en conta para a cualificación final


Para a realización das probas consideradas como Avaliación Continua, a
realizar ao longo do curso, o alumno deberá ir provisto dos materiais
e/ou documentación necesarios pararealizarla: calculadora
(non-programable), táboas e diagramas de propiedades daquelas sustancias
que se estudan. Non se permitirá ningunha clase de formulario ou
similar nestas probas


Nas diferentes probas de avaliación continua e exame final aconséllase
ao alumnado que xustifiquen todos os resultados que consigan. Non se
dará ningún resultado por ?sobreentendido? e terase en conta o método
empregado para chegar á solución proposta

Modalidade de renuncia á Avaliación Continua.


Aqueles alumnos que obteñan oficialmente a renuncia á avaliación
continua, utilizando as canles previstas pola escola, serán evaluados,
nas datas oficiais fixadas polo centro das dúas convocatorias/edicións,
mesmo día e hora, mediante unha avaliación específica. Esta proba de
avaliación específica terá en conta todos os contidos impartidos na
asignatura (teoría, problemas e prácticas de laboratorio), e supoñerá o
100% da nota máxima. Levarase a cabo da seguinte forma:


1.-Proba escrita (EF), cun peso do 80% sobre a cualificación final,
idéntica ao exame final dos demais alumnos que seguen a avaliación
continua


2.-Unha proba específica (EC), cun peso dun 20% sobre a cualificación
final. Esta proba específica incluirá tanto os contidos de prácticas de
laboratorio como os impartidos nas sesións de teoría

Criterios de cualificación.


En primeira edición da convocatoria ordinaria a cualificación do alumnado (CF) calcularase tendo en conta o criterio:


CF= 0.2·EC + 0.8·EF


En segunda edición da convocatoria ordinaria a cualificación do alumnado (CF) calcularase seguindo o criterio:


CF= máximo(N1, N2), sendo,


N1= 0.2·EC + 0.8·EF


N2= EF


Empregarase un sistema de cualificación numérica de 0 a 10 puntos
segundo a lexislación vigente (RD 1125/2003 de 5 de setembro, BOEde 18
de setembro)


Os exames da convocatoria fin de carreira poderán ter un formato de exame distinto ao detallado anteriormente.


Todas as probas, ben as correspondentes á Avaliación Continua como ao
Exame Final, deberán realizarse a bolígrafo ou pluma, preferiblemente
azul. Non se permitirá a entrega destas probas a lapis ou a bolígrafo
vermello.


Non se permitirá, en todas a probas, ben consideradas de avaliación
continua ou exame final, o uso de dispositivos electrónicos tales como
tablet, smartphone, portátil, etc.


Compromiso ético .


Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso
de detectar un comportamento non ético (copia, plagio, utilización de
aparellos electrónicos non autorizados, etc.), considerarase que o
alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Nese
caso, a cualificación global no presente curso académico será de
suspenso (0.0).


Nos e permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante
as probas de avaliación, salvo autorización expresa. O feito de
introducir un dispositivo electrónico non autorizado no aula de exame
será considerado motivo de non superación da materia no presente curso
académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000