Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Química: Química
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma O alumnado deberá resolver de xeito autónomo, e entregar periódicamente, os problemas ou exercicios formulados polo docente.

Valoraranse tanto os resultados acadados, como o procedemento seguido na súa execución.

Dacordo ca lexislación vixente, a cualificación final será numérica e estará comprendida entre 0 e 10.
10 CG3
CE4
CT2
CT3
CT10
Probas de tipo test A finalidade desta proba, que se levará a cabo na data da convocatoria ofical de exames, é avaliar o nivel de coñecementos teóricos acadado polo alumno nas sesións de aula. Serán probas escritas tipo test, de resposta múltiple, nas que o alumno poderá acadar unha cualificación numérica comprendida entre 0 e 10, de acordo ca lexislación vixente. 40 CG3
CE4
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios A avaliación dos coñecementos acadados polo alumno nos seminarios de problemas, farase mediante unha proba escrita, na convocatoria oficial de exames, na que o alumno deberá resolver 4 ou 5 problemas relacionados ca materia obxecto de estudo.

A proba cualificaranse, segundo a lexislación vixente, cunha cualificación final numérica comprendida entre 0 e 10.
40 CG3
CE4
CT2
CT3
CT10
Informes/memorias de prácticas O remate de cada práctica o alumno ou alumna deberá elaborar un informe detallado sobre a mesma, no que se inclúan aspectos tales como: Obxectivo e fundamentos teóricos da práctica, procedemento seguido, materiais empregados, resultados obtidos e interpretación dos mesmos.

Valorarase, ademais do contido, a comprensión da práctica, a capacidade de síntese, a redacción e presentación do informe, así como a aportación persoal do alumno ou alumna.

A cualificación final, comprendida entre 0 e 10, será a media das cualificacións obtidas nos diferentes informes realizados ó longo do curso.
10 CE4
CT3
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:documentproperties>
<o:revision>0</o:revision>
<o:totaltime>0</o:totaltime>
<o:pages>1</o:pages>
<o:words>59</o:words>
<o:characters>328</o:characters>
<o:company>Universidad de Vigo - ETSEI</o:company>
<o:lines>2</o:lines>
<o:paragraphs>1</o:paragraphs>
<o:characterswithspaces>386</o:characterswithspaces>
<o:version>14.0</o:version>
</o:documentproperties>
<o:officedocumentsettings>
<o:pixelsperinch>96</o:pixelsperinch>
<o:targetscreensize>800x600</o:targetscreensize>
</o:officedocumentsettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:worddocument>
<w:view>Normal</w:view>
<w:zoom>0</w:zoom>
<w:trackmoves/>
<w:trackformatting/>
<w:hyphenationzone>21</w:hyphenationzone>
<w:punctuationkerning/>
<w:validateagainstschemas/>
<w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid>
<w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent>
<w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext>
<w:donotpromoteqf/>
<w:lidthemeother>ES-TRAD</w:lidthemeother>
<w:lidthemeasian>JA</w:lidthemeasian>
<w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:lidthemecomplexscript>
<w:compatibility>
<w:breakwrappedtables/>
<w:snaptogridincell/>
<w:wraptextwithpunct/>
<w:useasianbreakrules/>
<w:dontgrowautofit/>
<w:splitpgbreakandparamark/>
<w:enableopentypekerning/>
<w:dontflipmirrorindents/>
<w:overridetablestylehps/>
</w:compatibility>
<m:mathpr>
<m:mathfont m:val=&quot;&quot;Cambria&quot; Math&quot;/>
<m:brkbin m:val=&quot;&quot;before&quot;/&quot;>
<m:brkbinsub m:val=&quot;&quot;--&quot;/&quot;>
<m:smallfrac m:val=&quot;&quot;off&quot;/&quot;>
<m:dispdef/>
<m:lmargin m:val=&quot;&quot;0&quot;/&quot;>
<m:rmargin m:val=&quot;&quot;0&quot;/&quot;>
<m:defjc m:val=&quot;&quot;centerGroup&quot;/&quot;>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:latentstyles deflockedstate=&quot;&quot;false&quot;&quot; defunhidewhenused=&quot;&quot;true&quot;
&quot; defsemihidden=&quot;&quot;true&quot;&quot; defqformat=&quot;&quot;false&quot;&quot; defpriority=&quot;&quot;99&quot;
&quot; latentstylecount=&quot;&quot;276&quot;&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;0&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Normal&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;0&quot;&quot; name=&quot;&quot;header&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;35&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;caption&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;0&quot;&quot; name=&quot;&quot;page&quot; number&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;10&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Title&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;0&quot;&quot; name=&quot;&quot;Default&quot; Paragraph Font&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;11&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Subtitle&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;22&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Strong&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;20&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Emphasis&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;59&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Table&quot; Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Placeholder&quot; Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;1&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;No&quot; Spacing&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Revision&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;34&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;List&quot; Paragraph&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;29&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Quote&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;30&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Intense&quot; Quote&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;19&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Subtle&quot; Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;21&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Intense&quot; Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;31&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Subtle&quot; Reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;32&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Intense&quot; Reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;33&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Book&quot; Title&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;37&quot;&quot; name=&quot;&quot;Bibliography&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;TOC&quot; Heading&quot;/>
</w:latentstyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:&quot;Tabla normal&quot;;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:&quot;&quot;;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
</style>
<![endif]--><!--startfragment--><p class=&quot;&quot; msonormal&quot;&quot;=&quot;&quot;>Os
exames finais tipo test e de problemas soamente se considerarán na ponderación
final cando teñan unha cualificación superior ou igual a 4. No caso de que a
nota media sexa maior ou igual de 5, pero a cualificación dalgún dos
exames de teoría ou problemas sexa inferior a 4, será esa nota limitante, que
non permite facer a media, a que figurará na acta. A asistencia a algunha sesión de prácticas ou a algunha proba de seminario implica que o alumno está a ser avaliado, polo que a súa cualificación na acta non poderá ser &quot;non presentado&quot;.</p><p class=&quot;&quot; msonormal&quot;&quot;=&quot;&quot;>Para
a segunda convocatoria mantéñense as cualificacións de avaliación continua
(tanto das probas dos seminarios de problemas como de prácticas)
obtidas ao longo do curso, así como as cualificacións iguais ou
superiores a 5 das probas tipo test ou de problemas obtidas na primeira
convocatoria.</p><p class=&quot;&quot; msonormal&quot;&quot;=&quot;&quot;>Aqueles alumnos que obteñan oficialmente a renuncia á avaliación continua realizarán, na data oficial de exames&nbsp;das dúas convocatorias, un exame de problemas e unha proba tipo test de teoría, que se ponderarán nun 50% cada unha das&nbsp;probas na súa cualificación final, sendo necesario obter unha cualificación superior ou igual a 4 en cada exame.</p><p class=&quot;&quot; msonormal&quot;&quot;=&quot;&quot;>Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa.&nbsp;O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non&nbsp;superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).</p><p class=&quot;&quot; msonormal&quot;&quot;=&quot;&quot;>Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un&nbsp;comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que o&nbsp;alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso&nbsp;académico será de suspenso (0.0).</p><p class=&quot;&quot; msonormal&quot;&quot;=&quot;&quot;>


<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:documentproperties>
<o:revision>0</o:revision>
<o:totaltime>0</o:totaltime>
<o:pages>1</o:pages>
<o:words>55</o:words>
<o:characters>307</o:characters>
<o:company>Universidad de Vigo - ETSEI</o:company>
<o:lines>2</o:lines>
<o:paragraphs>1</o:paragraphs>
<o:characterswithspaces>361</o:characterswithspaces>
<o:version>14.0</o:version>
</o:documentproperties>
<o:officedocumentsettings>
<o:pixelsperinch>96</o:pixelsperinch>
<o:targetscreensize>800x600</o:targetscreensize>
</o:officedocumentsettings>
</xml><![endif]-->

<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:worddocument>
<w:view>Normal</w:view>
<w:zoom>0</w:zoom>
<w:trackmoves/>
<w:trackformatting/>
<w:hyphenationzone>21</w:hyphenationzone>
<w:punctuationkerning/>
<w:validateagainstschemas/>
<w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid>
<w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent>
<w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext>
<w:donotpromoteqf/>
<w:lidthemeother>ES-TRAD</w:lidthemeother>
<w:lidthemeasian>JA</w:lidthemeasian>
<w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:lidthemecomplexscript>
<w:compatibility>
<w:breakwrappedtables/>
<w:snaptogridincell/>
<w:wraptextwithpunct/>
<w:useasianbreakrules/>
<w:dontgrowautofit/>
<w:splitpgbreakandparamark/>
<w:enableopentypekerning/>
<w:dontflipmirrorindents/>
<w:overridetablestylehps/>
</w:compatibility>
<m:mathpr>
<m:mathfont m:val=&quot;&quot;Cambria&quot; Math&quot;/>
<m:brkbin m:val=&quot;&quot;before&quot;/&quot;>
<m:brkbinsub m:val=&quot;&quot;--&quot;/&quot;>
<m:smallfrac m:val=&quot;&quot;off&quot;/&quot;>
<m:dispdef/>
<m:lmargin m:val=&quot;&quot;0&quot;/&quot;>
<m:rmargin m:val=&quot;&quot;0&quot;/&quot;>
<m:defjc m:val=&quot;&quot;centerGroup&quot;/&quot;>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:latentstyles deflockedstate=&quot;&quot;false&quot;&quot; defunhidewhenused=&quot;&quot;true&quot;
&quot; defsemihidden=&quot;&quot;true&quot;&quot; defqformat=&quot;&quot;false&quot;&quot; defpriority=&quot;&quot;99&quot;
&quot; latentstylecount=&quot;&quot;276&quot;&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;0&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Normal&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;9&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;heading&quot; 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;39&quot;&quot; name=&quot;&quot;toc&quot; 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;35&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;caption&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;10&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Title&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;0&quot;&quot; name=&quot;&quot;Default&quot; Paragraph Font&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;11&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Subtitle&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;22&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Strong&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;20&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;Emphasis&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;59&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Table&quot; Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Placeholder&quot; Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;1&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;No&quot; Spacing&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;66&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;67&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;68&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;69&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Grid 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;70&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Dark&quot; List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;71&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;72&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;73&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Colorful&quot; Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;60&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Shading Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;61&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;62&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Light&quot; Grid Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;63&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;64&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; Shading 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;65&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Medium&quot; List 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; name=&quot;&quot;Revision&quot;/&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;34&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qformat=&quot;&quot;true&quot;&quot; name=&quot;&quot;List&quot; Paragraph&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;&quot;false&quot;&quot; priority=&quot;&quot;29&quot;&quot; semihidden=&quot;&quot;false&quot;
&quot; unhidewhenused=&quot;&quot;false&quot;&quot; qfor
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000