Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Resistencia de materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio A) Valorarase a asistencia e participación activa en todas as clases prácticas do cuadrimestre, así como a entrega en tempo e forma de toda a documentación solicitada nas mesmas (informes, memorias de prácticas, etc.). A parte presencial correspondente a cada práctica realízase nunha data determinada, polo que non é posible recuperar as faltas de asistencia. Escusaranse aquelas prácticas nas que o alumno presente un xustificante oficial (médico, xulgado,...) debidas a razóns inevitables. Puntuarase co valor indicado, a condición de que se alcance como mínimo o 45% da cualificación posible no exame final. (Ver apartado seguinte: 'Outros comentarios') 2.5
Aprendizaxe baseado en proxectos *C) Probas escritas de avaliación do traballo individual realizado polo alumno. Será condición imprescindible a asistencia polo menos do 90% das prácticas do cuadrimestre para poder optar a cualificación neste apartado *C. A nota obtida no apartado A anterior afectará proporcionalmente á cualificación do apartado *C. O apartado *C, puntuarase cun valor máximo do 12.5% da nota total, a condición de que se alcance como mínimo o 45% da cualificación posible no exame final. (Ver apartado seguinte: 'Outros comentarios') 12.5
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame escrito nas datas establecidas polo centro 85
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>Valoración sobre o 100% do exame escrito para alumnos con renuncia a avaliación continua concedida oficialmente.</p><p>Avaliación
*contínua composta polos apartados A e *C. A nota de avaliación
continua (*NEC) sobre 10 puntos, obterase coa expresión seguinte:
*NEC = (0'25·A) + 1'25 (*C)·A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ; onde A e C: 0-1</p><p>Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un<br />comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o<br />alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso<br />académico será de suspenso (0.0).</p><p>Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa.<br />O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación<br />da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).</p><p><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:officedocumentsettings>
<o:allowpng/>
</o:officedocumentsettings>
</xml><p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:worddocument>
<w:view>Normal</w:view>
<w:zoom>0</w:zoom>
<w:trackmoves/>
<w:trackformatting/>
<w:hyphenationzone>21</w:hyphenationzone>
<w:punctuationkerning/>
<w:validateagainstschemas/>
<w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid>
<w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent>
<w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext>
<w:donotpromoteqf/>
<w:lidthemeother>ES</w:lidthemeother>
<w:lidthemeasian>X-NONE</w:lidthemeasian>
<w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:lidthemecomplexscript>
<w:compatibility>
<w:breakwrappedtables/>
<w:snaptogridincell/>
<w:wraptextwithpunct/>
<w:useasianbreakrules/>
<w:dontgrowautofit/>
<w:splitpgbreakandparamark/>
<w:enableopentypekerning/>
<w:dontflipmirrorindents/>
<w:overridetablestylehps/>
</w:compatibility>
<m:mathpr>
<m:mathfont m:val=&quot;Cambria Math&quot;/>
<m:brkbin m:val=&quot;before&quot;/>
<m:brkbinsub m:val=&quot;--&quot;/>
<m:smallfrac m:val=&quot;off&quot;/>
<m:dispdef/>
<m:lmargin m:val=&quot;0&quot;/>
<m:rmargin m:val=&quot;0&quot;/>
<m:defjc m:val=&quot;centerGroup&quot;/>
<m:wrapindent m:val=&quot;1440&quot;/>
<m:intlim m:val=&quot;subSup&quot;/>
<m:narylim m:val=&quot;undOvr&quot;/>
</m:mathpr></w:worddocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:latentstyles deflockedstate=&quot;false&quot; defunhidewhenused=&quot;false&quot;
defsemihidden=&quot;false&quot; defqformat=&quot;false&quot; defpriority=&quot;99&quot;
latentstylecount=&quot;371&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;0&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Normal&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Normal Indent&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;footnote text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;annotation text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;header&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;footer&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;35&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;caption&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;table of figures&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;envelope address&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;envelope return&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;footnote reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;annotation reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;line number&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;page number&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;endnote reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;endnote text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;table of authorities&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;macro&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;toa heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;10&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Title&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Closing&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Signature&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;1&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;Default Paragraph Font&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text Indent&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Message Header&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;11&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Subtitle&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Salutation&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Date&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text First Indent&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text First Indent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Note Heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text Indent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text Indent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Block Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Hyperlink&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;FollowedHyperlink&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;22&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Strong&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;20&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Document Map&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Plain Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;E-mail Signature&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Top of Form&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Bottom of Form&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Normal (Web)&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Acronym&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Address&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Cite&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Code&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Definition&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Keyboard&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Preformatted&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Sample&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Typewriter&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Variable&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Normal Table&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;annotation subject&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;No List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Outline List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Outline List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Outline List 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Simple 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Simple 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Simple 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Colorful 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Colorful 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Colorful 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table 3D effects 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table 3D effects 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table 3D effects 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Contemporary&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Elegant&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Professional&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Subtle 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Subtle 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Web 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Web 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Web 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Balloon Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; name=&quot;Table Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Theme&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; name=&quot;Placeholder Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;1&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;No Spacing&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; name=&quot;Revision&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;34&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;List Paragraph&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;29&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Quote&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;30&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Intense Quote&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;19&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Subtle Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;21&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Intense Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;31&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Subtle Reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;32&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Intense Reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;33&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Book Title&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;37&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;Bibliography&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;TOC Heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;41&quot; name=&quot;Plain Table 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;42&quot; name=&quot;Plain Table 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;43&quot; name=&quot;Plain Table 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;44&quot; name=&quot;Plain Table 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;45&quot; name=&quot;Plain Table 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;40&quot; name=&quot;Grid Table Light&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot; name=&quot;Grid Table 1 Light&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot; name=&quot;Grid Table 6 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot; name=&quot;Grid Table 7 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot; name=&quot;List Table 1 Light&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot; name=&quot;List Table 6 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot; name=&quot;List Table 7 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 6&quot;/>
</w:latentstyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:&quot;Tabla normal&quot;;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:&quot;&quot;;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<p class=&quot;MsoNormal&quot;>Compromiso ético: Espérase que o alumno
presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento
non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados,
e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso
académico será de suspenso (0.0).</p><p class=&quot;MsoNormal&quot;>Non se permitirá a utilización de ningún
dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización
expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na
aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente
curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).</p> </body> </html> --></p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000